a8b9e31ed78d39e58f64a645834cd1e2f654ac85
translation_done stupid

 

challenge
wmt-2020-pl-en
submitter
[anonymized]
submitted
2020-10-27 22:43:44.462785 UTC
file basename
out

test-A / 4107478346acb2e222462c2af89c07a1fffc4a04
Metric Score
BLEU 32.26

dev-0 / 39cdfbbb0047bf08daa0341686af71d4d9413f01
Metric Score
BLEU 32.67

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A BLEU
1 Bośniacy protestuję wobec planów Chorwacji dotyczących składowiska odpadów promieniotwórczych Bosnians protest Croatian plans for nuclear waste facility Bosnians protest against Croatia's plans for radioactive waste dump 0.00
2 W obiekcie przechowywane byłyby odpady z elektrowni jądrowej Krško. The facility would hold waste from the Krsko nuclear plant. Waste from the Krškonuclear power plant would be stored at thefacility. 0.00
3 Musimy powiedzieć NIE, We have to say NO! We must say NO, 0.00
4 powiedział tłumowi Miroslav Drljaca, burmistrz gminy Novi Grad. Miroslav Drljaca, the head of Novi Grad municipality told the crowd. Miroslav Drljaca, mayor of Novi Gradmunicipality, told the crowd. 0.00
5 Zlokalizowana w Słowenii elektrownia Krško zbudowana w latach 80. XX w. należy również do Chorwacji. Located in Slovenia, the 1980s" Krsko plant is owned jointly by Croatia. The Krško power plant, located in Slovenia, was built in the 1980s. It also belongs to Croatia in the 20th century. 0.00
6 Chorwacka telewizja publiczna HRT podała w piątek, że w Chorwacji nie zadecydowano jeszcze, czy składowisko odpadów zbudować samodzielnie, c… Croatia's state HRT television reported Friday that Croatia was yet to decide whether it would build storage of its own or pay to store its … Croatian public television HRT reported on Friday that it had not yet been decided in Croatia whether to build the landfill on its own or to… 0.00
7 „Dlaczego Chorwacja przy całym jej obszarze twierdzi, że to Trgovska Gora w Bośni jest najlepszym miejscem?”– zapytał Drljaca. "How come that out of entire Croatia, the best is the Trgovska Gora pocket that is in Bosnia's pants?" asked Drljaca. "Why does Croatia in its entire area say that Trgovska Gora in Bosnia is the best place?" Drljacaasked. 0.00
8 Nie możemy dać się im poniżyć! We must not let them humiliate us! We cannot be humiliated! 0.00
9 Ustawa o państwowej komisji do spraw pedofilii weszła w życie The Act on the State Committee on Paedophilia Came in Force The Law on the State Commission on Paedophilia entered into force 0.00
10 Przepisy ustawy obowiązują od czwartku. The Act provisions are in force since Thursday. The provisions of the act are effective from Thursday. 0.00
11 Zgodnie z nimi do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zaw… According to it, the Committee tasks shall include e.g. issuing decisions to enter in the Sex Offender Registry, notifying relevant bodies o… According to them, the committee's tasks will include m.in. issuing provisions on entry in the Sex Offenders Register, notifying the relevan… 0.00
12 Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. The Committee is to be a body independent from other government authority bodies. The Commission is to be an independent body of other state authorities. 0.00
13 W komisji nie mogą zasiadać m.in. posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego i osoby zajmujące kierownicze stanowisko państ… The Committee members cannot be e.g. MPs, senators, Members of the European Parliament and people on managerial government positions. Members, senators, members of m.in Parliament and persons holding a state leadership position may not sit on the committee. 0.00
14 Zgłoszenie może być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. The reports can be made in writing, orally for the record or using means of electronic communication. The notification may be submitted in writing, orally to the minutes or by electronic means of communication. 0.00
15 Zgłoszenie takie komisja ma niezwłocznie przekazywać prokuratorowi prokuratury właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowa… Such a report shall be passed by the Committee immediately to the prosecutor from the Prosecutors' Office competent for the wronged person's… Such notification shall be forwarded without delay to the public prosecutor of the public prosecutor responsible for the place of residence … 0.00
16 Pierwszy raport komisja ma opracować i udostępnić w terminie roku od dnia wejścia ustawy w życie. The Committee is to develop and disclose the first report within one year after the Act has come in force. The committee's first report is expected to be drawn up and made available within one year of the law's entry into force. 0.00
17 Decyzja Kongresu, chociaż nie była niespodziewana, ma duże znaczenie polityczne. The Congress' decision, although not unexpected, carries large political significance. The decision of Congress, although not unexpected, is of great political importance. 0.00
18 Czym jest zastępczy zespół Münchhausena, o którym mowa w serialu „Wybory Paytona Hobarta” na platformie Netflix? What is Munchhausen's by proxy mentioned in The Politician on Netflix? What is Münchhausen'sreplacement team, referred to in payton Paytona Hobart's"Election" on Netflix?? 0.00
19 Opiekunowie i rodzice z powyższym zaburzeniem udają, że ich zdrowe dziecko je chore. The condition means carers or parents pretend their child is ill when they are healthy. Carers and parents with the above disorder pretend that their healthy child eats sick. 0.00
20 Serial „Wybory Paytona Hobarta” trafi dziś na platformę Netflix. The Politican hits Netflix today. Payton Hobart's Electionseries will hit Netflix Netflixtoday. 0.00
21 W serialu Ryana Murphy’ego, twórcy „American Horror Story” i „Glee”, zobaczymy Gwyneth Paltrow, Bena Platta i Lucy Boynton. Made by American Horror Story and Glee creator Ryan Murphy, it features Gwyneth Paltrow, Ben Platt and Lucy Boynton. In ryan murphy's series, the creators of "American Horror Story" and "Glee", we will see Gwyneth Paltrow, Ben Plat and Lucy Boynton. 0.00
22 Zastępczy zespół Münchhausena polega na symulowaniu, że osoba pozostająca pod naszą opieką ma pewne dolegliwości. Munchhausen's By Proxy, however, is specifically about making up that someone that you care for is ill. Münchhausen's replacement syndrome is to simulate that the person in our care has certain ailments. 0.00
23 Nazywana jest także wymyśloną i wywołaną chorobą, i traktuje się ją jako przemoc wobec dziecka. It is also known as fabricated or induced illness (FII) and is categorised as child abuse. It is also called an imaginary and induced disease, and is treated as violence against a child. 0.00
24 Jakie są objawy zastępczego zespołu Münchhausena? What are the signs of Munchhausen's by proxy? What are the symptoms of Münchhausen replacement syndrome?? 0.00
25 Symptomy tej choroby mogą się różnić, jednak NHS zwraca uwagę na poniższe przykładowe zachowania: The signs of the condition can vary from case to case but the NHS says that things to be aware of include: The symptoms of this disease may vary, but the NHS notes the following examples of behaviour: 0.00
26 Przekonywanie personelu medycznego, że dziecko wyglądające na zdrowe jednak czuje się źle. Persuading medical professionals that their child is unwell but they seem healthy. Convincing medical staff that a child looking healthy, however, feels bad. 0.00
27 Wyolbrzymianie lub wymyślanie symptomów. Exaggerating or lying about symptoms. Exaggerating or coming up with symptoms. 0.00
28 Wywoływanie objawów choroby, np. podając dzieciom zbędne leki i inne substancje. Inducing symptoms of illness, for example giving them unnecessary medication or other substances. Inducing symptoms of the disease, e.g. giving children unnecessary medicines and other substances. 0.00
29 Jak często występuje zastępczy zespół Münchhausena? How common is Munchhausen's by proxy? How common is Münchhausen's replacement syndrome?? 0.00
30 Trudno jest oszacować, jak często występuje to zaburzenie, ponieważ wiele przypadków choroby nie zostaje zgłoszonych. As many cases aren't reported, it's difficult to know how widespread the condition is. It is difficult to estimate how often this disorder occurs, since many cases of the disease are not reported. 0.00
31 Co należy zrobić, jeśli istnieją podejrzenia, że dziecko może być w niebezpieczeństwie? What should you do if you think a child is at risk What should I do if there are suspicions that the child may be in danger? 0.00
32 Nigeria: Nalot policji na szkołę w Kadunie, ewakuacja 300 dzieci Nigeria: Police Raid Kaduna School, Evacuate 300 Children Nigeria: Police raid school in Kaduna, evacuation of 300 children 0.00
33 Policja twierdziła, że dzieci przebywały w wysoce dehumanizujących warunkach. Władze szkoły zaprzeczają temu twierdzeniu. The police alleged that the children were kept in a very dehumanising condition; an allegation the school authority denied. Police claimed the children were in highly dehumanising conditions. The school authorities deny this claim. 0.00
34 Przed przyjęciem dzieci do szkoły rodzice podpisali formularz. The parents signed a form before the children were enrolled in the school. Before the children were admitted to school, the parents signed the form. 0.00
35 Byliśmy niezwykle zaskoczeni przyjazdem policji i ewakuacją dzieci, a także usunięciem całości jedzenia uczniów dostarczonego przez rodziców… We were very surprised when the police came and evacuated the children as well as removed all the students' food brought by their parents be… We were extremely surprised by the arrival of the police and the evacuation of children, as well as the removal of all student food provided… 0.00
36 To nie w porządku, ponieważ rodzice mogą poświadczyć, czy ich dzieci znajdują się w złych warunkach, jak twierdzi policja. This is unfair because we have parents to testify if their children are kept in bad conduction as claimed by the police. That's not right because parents can certify that their children are in poor conditions, according to police. 0.00
37 ‎Twierdził, że dzieci studiują Koran i nic innego. ‎He said the children only studied Quran and nothing else. "He claimed that childrenare studying the Koran and nothing else." 0.00
38 Jednakże specjalista Posterunku policji ds. Public Relations, Yakubu Sabo, uznał, że po przekazaniu rządowi stanu dzieci dołączą do swych ro… But the Police Command Public Relations Officer, Yakubu Sabo, said the children would be reunited with their parents after handing them over… However, Public Relations Police Officer Yakubu Sabo said that once the state government was handed over, the children would join their pare… 0.00
39 Wiele z nich miało blizny na plecach, co dowodzi, że je bito. With many of them with scars on their back which show they were beaten. Many of them had scars on their backs, which proves that they were beaten. 0.00
40 Zagraniczne talenty ważne dla rozwoju Chin Foreign talent important to China's development Foreign talents important for China's development 0.00

Compare with other submission