7fe9b1b5f6755c544d2f24bf6aa0eab1547eedc7
first solution linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
s409771
submitted
2022-05-16 17:35:02.318403 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s409771/retroc2.git / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07478
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07478/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07478
file basename
out

test-A / 9c805ee23679795201c3ef1c0eb6e2f259b5602a
Metric Score
RMSE 24.782

dev-1 / 69317493164465fb2d1c3b0fedfe9dc91d58992a
Metric Score
RMSE 22.447

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1952.266066737455 135.766
2 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1872.3867761056174 127.113
3 Jeografia powszechna [...] przelozona dla uzytku mlodziezy polskiej z 22 wydania niemieckiego. Wroclaw. 416 s. mapa. S u c hod 0 Is k i J.. … 1992.49999998419 1882.8850242800622 109.615
4 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1924.3601642082972 107.860
5 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1895.7622739860965 103.738
6 . narni Gą:mn, Szpicbrzelen dworlki i gromaf1 ki Studniq F lw8t'k a 'u.uc!owaniasi, cbąłuparni "'ł)...kiemi 8zejci i .Kuczmą. ZlIlyduia ai w… 1823.21232875127 1923.029081078334 99.817
7 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1904.7001440307945 99.800
8 Jcdno I. pytan. kt6rc stawiaj<} sobic e/lonkowie polskiego Koseiola katoJickicgo w ostalnich kilku lalach hr/mi: ..Jaki katolicYlln?". Na cL… 1996.49999998419 1896.9153910513749 99.585
9 drzwi, na odgłos którego wpadam z pałaszem aby śmiałka pokarać. Nikogo jednak podporucznik nie znalazł, więc przyszedł do wniosku, że była t… 1995.49999998415 1895.9191265994584 99.581
10 149 zwyczaj powściąga go l'ychło, ale jak ostaje się on czasem u osób dojrzl<łych i potęgą jakąś niepokonaną popycha je do występków, zaledw… 1980.49999998419 1881.8910737939714 98.609
11 die zentrale Macht versucht den Rechtstand zu uniformieren, doch es war ein langer und schwieriger Prozess. Wenn es um die Religionsangelege… 2011.49999998415 1915.2126366421562 96.287
12 KSH—E 6^IG^]TSWTSPMXIN 4SPWOMIN ^E[MIVE ^E—G^RMO %VX &EV[EQM 6^IG^]TSWTSPMXIN 4SPWOMIN W OSPSV] FME—] M G^IV [SR] Y—S£SRI H[×GL TS^MSQ]GL … 2013.49999998415 1917.3997456919788 96.100
13 by{;cle Die upadl)', Jak prorok wolal jako przywykJ Pan. ab oballl dumne ze stolie3'. Ilaezeie, pagory! Bo a krzywdzir. wam- tegO przenigd).… 1982.49999998415 1886.4298047807258 96.070
14 I --' o I _ . f r "'\\ I ,. {!O rz \\l Iias'la i' os:.c1y w iednym roku. b aą .I? liczo :_. w t Kim pozoSiaqą:. 1'I.l '" z!ftienl1'c p,'z,iz… 1837.54109587456 1932.8956586226036 95.355
15 'ki, Tat 2'0. Woyciecll: TOri1iSze S f0Z f ł- A.r!m 1<r 1' 1. S ło .IdO lagi-.Iski, lat 2g. Ał!tOJ'Ir K Ołla z,-e\\\\ ki: lał--_ 20: -A.lf' … 1824.09426227927 1918.5943666593648 94.500
16 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1914.133462761904 94.367
17 \\\\ pki sukkubi dzialulnvsç “whw “nuuu. duiaktwmn a apackumx.). Jakie .0."ka plammzmm xu unzglçü mama CA Hammam skun wodz) :LiwAciclI u ksz… 2013.49999998415 1920.5196743532847 92.980
18 (I) wystąpił potem przy czynnościach Barnima I: 5 I 1270 w Dyminie przy nadaniu klasztorowi w Darguniu dochodu we wsi Karsibor n/Świną, 15 I… 2012.49999998419 1920.526898803907 91.973
19 tt g w e r t r t e r t w e r y e r t r e y t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t 3 4 3 4 d r g r e 3 4 2 e r t e t r… 2009.49999998415 1918.003263682293 91.497
20 legionu polskiego... 265 naświetlając klęskę konstytucjonalistów w tej pierwszej fazie walki, podkreśla ich zaskoczenie przez dom Miguela, n… 1983.49999998415 1892.0276966723231 91.472
21 Kullo- Petrycy Jan Innocenty'.. wie drukowany 98. ". 1.$1,.11 .,.."110,.;11 436 Scba. Moguncyi 107. .t}an 44<). :Mluły Krll\\owiikie ItU- pr… 1815.49999998415 1906.9211692216172 91.421
22 tom ł1\\"Osz. 1 zł. 80 et., w oprawie Krasiński Z. Pisma. Wydanie z pr7.edmową Stanisł. hr. Tarnowskiego, 2 tomy. Mickiewicz Adam. Dziela. \… 1987.49999998415 1896.140578917016 91.359
23 OK 'L>8A /S€G VSG^RI TV^]GLSH] RMI^FÎHRI HS TVS[EH^IRME H^ME—EP RS€GM SG^]W^G^EPRM €GMIO×[ ?^—A ‡'L>8 GV ^EO—EHER] VSG^R] —EHYRIO ^ERMIG^]W^… 2011.91643834031 1921.0356741930962 90.881
24 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1920.6653246452877 90.835
25 :bum: były p:: lnlciuelnpoalnya Iudmšci llliglncyjllaj. Placówki shmu nimwil: FUR :lla ::pairianldw i ::malediwów pmwudńły :muki ::hes lllal… 2010.53835614853 1919.733461033294 90.805
26 ÄER U]HF]\\ZL FLH ZL NV]R ü QDV F]XMH *H Z MDNLP VHQVLH QDV]H FLDáD VáX* QDP MDNR URGHN WUDQVSRUWX WDN VDPR MDN NR F]\\ RVLRáHN´ :LOEHU 0HUO… 2007.49999998415 1917.1557901551357 90.344
27 biada Najwidoczniej więc zostali zatrzymani przy granicy kraju danego im przez Boga, czyli ich ziemskiej dziedziny działalności, i nie pozwo… 1993.49999998415 1903.4869284912388 90.013
28 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1910.950849691578 89.451
29 Z SUDF\\ 7DQLV L ZVS @ 3U]HVWDZLRQR SRQL HM ]DVDGQLF]H LQIRUPDFMH GRW\\F] FH WHJR ]DJDGQLHQLD PDM FH ZSá\\Z QD SUREOHP\\ L Z\\QLNL EDGD NOLQ… 2007.49999998415 1918.2005837622137 89.299
30 byt lub jakieś byty zdolne uczynić nas podległymi zmysłowym wrażeniom. Wiele umysłów wzbrania się uznać, że trzeba uciekać się do zasady prz… 2006.49999998415 1918.2124118747108 88.288
31 /SXPMR] /—SH^OMIN 4V^]GLSH^M RE €[MEX 1MIG^]W—E[ 1EVIO 3GLV^G^SR] OS€GMIPI 33 *VERGMW^OER×[ .Y£ HRMY REVSH^MR TV^I^REG^SR] 4ERY *VERGMW^OE M… 2013.74931505264 1926.640384344162 87.109
32 8 J picc e stvvcm kr iu czu.waiąc a,Ly !,-atar Jnę p1rfk w owę o<l 'T zki. nicspokoynością -na-o baW\\3C mogące.}: ohcJ ob vmlOną I o mhVIZ)… 1837.40684929921 1924.4513665907978 87.045
33 den Bedarf nach politischen Bildungsangeboten vor Ort und bestärken das Bildungsministerium, Landeszentrale für politische Bildung und Lande… 2009.49999998415 1922.6773120632747 86.823
34 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ‘—‹ƒ–› „ƒ†ƒÑ V]H FKHPLJUDÀF]QH )RWRUHSRUWD0 QD V]HURN VNDO UR]SRZV]HFKQLã VL Z SUDVLH ZUD] XSRZV]HFKQLHQLHP VL WHFKQ… 2009.49999998415 1922.9252368411107 86.575
35 pierwszej, najmniejsza zaś w trzeciej części Trylogii. Potem lecz pojawia się coraz częściej, by pod sam koniec każdej z powieści zrównać si… 2010.49999998415 1923.9987236858155 86.501
36 Artykuły z ”Naszych Problemów" (1979-1980) Najbardziej znane porzekadło ówczesnej Polski, „Czy się stoi, czy się leży...", trafnie ukazywało… 2013.49999998415 1927.1570735394323 86.343
37 tej komnaty wyprowadza nowa brama. a za nili znów dziedziniec, a za tym dziedzińcem znów przysionki i komnata z bramą, za kt6rą dopiero zacz… 1983.49999998415 1897.549795781732 85.950
38 się tylko sukienkami. które były koloru niebieskiego i czerwonego. Kiedy muzykusy znowu zagrali. Karlik i Józik bezwłocznie skoczyli ku owym… 2004.49999998419 1918.7934661449333 85.707
39 Nft SIANSE "' 8 " 4...", TYGODNtK:': POLSKIEJ: 'ZJEDNOCZONEf PARTU ROBOTNtCZ,EJ ROK XII NR 13 (591) . PI I "SN 'I20R 1014 31 111- 06 IV 1988… 1988.49999998419 1902.923533910437 85.576
40 'iI'D'ę J". "' rniti':j r'JbJi' ..'. l' F£,dd.jął' ,.it '\\I'7..nim ",aIIJJiL,'nt jZll In;f.i"łi'm ..llj\\I "1 "'"all"II.,,,I, łi,' łłl( j'I… 1843.92465751839 1928.3723442946757 84.448

dev-0 / 26f02087da27ec29513c2c775517d8eec9ebe691
Metric Score
RMSE 24.077

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 poprowadzić płaszczyznę styczną do walca w tym punkcie. '..,.* , «45 Zastos, j.11. Maiąc daną podstawę walca liniią rodzącą i punkt na iego … 1817.49999998415 1950.3146441854774 132.815
2 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1868.216759451064 127.283
3 .„ ą r 7 IIInaAuuu. . `. . . „. . . .. . . a, 10 O - Mncrepcxuxm: Haur-unmei *. . .. . . . „. . . „ 2 l O ł -- iCdscapnoit. ,. . . . . . .. … 1843.49999998415 1964.9746278328998 121.475
4 do ęłw*B s i ti*r*ma «abriovaii dcteiami, WMama* (o palki piccbcty («adwiiUAakipy oti jymały piarwsas dwa krejł* logii lionorowńy; ieda» ołd… 1997.49999998415 1881.1368183462987 116.363
5 z kożucha do letniego ubrania; niby wiosna czy lato, lecz zieloności żadnej cokolwiek okazuje się zielona barwa na łąkach i polach; do przec… 1984.49999998419 1868.1465669806307 116.353
6 *t a A 7 ż J, Pol( _ _ 77 L i áąáxäąfa?" 'n' ^ l “i ° i ¶ N 1* ,sz a * ' Ń Ń à _. k* >` v 3.)' r ?mw ą ‹ z nnn-va- U . A v u à T w» '#5 frem… 1828.49999998419 1944.6123273598746 116.112
7 więźniów i. wysyla od siebie tzw. śpiewaka, który I j i w święta odprawia modlitwę i czyta rozdzial ze znajdującej się w umyślnym POkO- ' il… 1987.49999998415 1874.8216155023556 112.678
8 wypalt\\o, wyp2ilic. Wyteganle, a, n. 'wypalanle. WyleJ, ps. (stopien wyzszy od Wysob), na wy1.szem miejscu. powytej, wprz6d. Jak !li wyzej … 2013.49999998415 1901.5579242593765 111.942
9 ołtarzem, zaś mieszczanin Stanislaw Gardziel założyl w r. 1617 kaplicę dla bractwa Różańcowego wprost poprzednio zbudowanej kaplicy ś-tej An… 2001.49999998415 1889.6970372353587 111.803
10 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1880.1860297585476 111.314
11 3ci O. dj iał D'AlpIionse, V iim ilde PuvfaS5cau, ISZJ Oi). {Jelaitre, 5ty Oddział. Armand de Puymoision, 4ty Od: Diiniamiir, DAngc.ssc sci … 1820.49999998419 1929.1283913383875 108.628
12 dalszych krokach, jakie trzy llIocal's(.wa, Austrya,l:<'ran- ya i Anglia zamyślnj ll\\'zedsi wzi ć skutkiem ostatnicli depesz księeia GOI'cz… 1963.73287669648 1855.669438890693 108.063
13 wyrobiona. Przez Rob. Hannay. 8 szyk Auiiual retrospect of public alTairs. (Widok rzeczy publicznych za rok 1851. (2 tomy 10 szyi. Pictures … 1832.49999998419 1940.2615693858852 107.762
14 Olszewo Okuramo młoizia.sowo C Pieńczykowo duże Ił JLR. Ne dzień i5 listopada. Pr/e»trz«d« K, w gmirderjed.wabińskity LNąT Penozykowo Libany… 1821.49999998415 1928.8838326268558 107.384
15 i osobliwe dzie- trw!JtIi'IJJl. Nr. 111. I a sz tu 'hi. Wynalllzeh naywyzszey sHy 1I010wey w mecha- GeoceUtI}'Czllo his'lo!J'czÙe tablice. N… 1821.49999998415 1927.6936984541414 106.194
16 ut nullus de cetero scire posset, unde venirent b vel quo abissent. Nulli dubium, quod in morte etiam sibi servierunt. Unde legitur, quod fr… 1992.49999998419 1888.651849746773 103.848
17 kraiów {Wspo mnionycb do haiów., Panstwa Rossyyskie,go, byle te' zywnosci l1íe byty ;l. ;.raibw ;Pa stwa Ottomanskiego,' ôlá tÝ t nit powi n… 1828.37841528473 1931.8383093887637 103.460
18 też iacyś prałaći w bireciech cżyrwonych/ Co ie tam Kś.rdynały zwano w krś..ioch onych. RejWiz 161; RejFig Aav, Dd7; A coż ieft infzego Kość… 2002.49999998415 1900.8532340394852 101.647
19 J e s t May! hn 475. Paweł z Pragi 47. 5'2.' :Mszał firaJłOwlJ'i i w KraJlO- Petrycy Jan Innocenty PdJ wie dru1l0wany 98. W lastra oratoria … 1815.49999998415 1916.4958725194042 100.996
20 poezya nic nie grzeje Chociaż palę poezyami214. Sceneria kominka i samotności mogła oczywiście zostać przeniesiona z innej, wcześniejszej rz… 2013.49999998415 1912.7719491410753 100.728
21 zabrudzają swe szaty przez styczność ze światem. SM726. Rzeź w dniu pomsty ma być rzezią ”baranków i kozłów” (Izaj. 34 6). Baranki mają prze… 1992.49999998419 1892.4291044569536 100.071
22 zabawach dla większego ubawienia mężczyzn, występowały tancerki w strojach mniej więcej przezroczystych. Na zabawie tej Herodiada, jakoby dl… 1993.49999998415 1893.4700882583209 100.030
23 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1907.6169419893338 99.883
24 naturę La chaleur qae dardoient ses rdyons bienfaisanst Pour la terre fais ait naitre les délices dnprintems. Inperceptiblë a l'oeil par un … 1825.49999998415 1924.7958364194503 99.296
25 często ludziom tamtejszym nocną porą na białym koniu jeżdżąc pokazuje. Marcinek miał być rządcą tego zamku. Gdy mu już wina zabrakło, pojech… 2003.49999998415 1905.403284730388 98.097
26 nar || I|| n||o|'z_|'l|lj|nl_|' oddanie przemy— ||| |lr_|'||_nllll'l"'llul" "||. |z_|'nlki| 'I| nim na |||_-|||' "zrobić I|pi|"_'j. spie s_7… 1850.27260272387 1947.9410739375444 97.668
27 nas jenerał Jung, dowódca XV dywizji. Świetny typ tęgiego, zrównoważonego żołnierza. Promienieje; akcja rozwija się brylantowo. Nieprzyjacie… 1995.49999998415 1898.116648622194 97.383
28 w kwestiach politycznych. Mogłam go krytykować, jednak najczęściej i tak zaprzeczał. Nie podobało mi się to, ze zawsze był pod presją czasu,… 2008.49999998419 1911.2852293326787 97.215
29 tegorocz,n m. Szl-;odę obliczono na fi71 zl1'. w a, ,II 1II'7,yezyna lJOźaru nie jest wiadoma. Tego samego dnia wieczorem pogorzalo laliże d… 1963.96301368277 1866.7799227531277 97.183
30 wiadomości przystąpiło zgromadzenie do porzą.dku dziennego i załatwiło lJastępuj ce sprawy: L O 8 Insercya w pó'kolumnie drukiem garmont, 7 … 1963.79315066908 1866.6343965454034 97.159
31 na zachodzie z kępą gór Obidza zwanych, a na południe naprzód po Popradzie wprost ze Spiżem, a dalej z Beskidem. Cały ten obszar dokoła Mosz… 2000.49999998419 1903.445524678642 97.054
32 Kasprzyk 4. Die LuftschWsser, oder die Hirngespinste, "Damen-Journal" 1784, Stiick 2, s. 214-231. Zamki na powietrzu, czyli urojenia kobiet,… 1987.49999998415 1891.262265270557 96.238
33 wladoitoo, Jak dobroczynnie sm oła działa nn płuca. Najlżejszy katar, o ilo będzie zaniedbany, mole prze|śd w broncbltls, a niema nlo trudni… 1998.99589039511 1902.814654923599 96.181
34 kORztuje prenumeracie: 11 e z p orz t,: kwartalnie zł.; ",ie;iecznie 1 zł. !fI) cenL 'I, p o z f \\l: kwartalnie ii zł.; ".ie..ięcznie lzł. … 1963.80136984716 1868.2199542553867 95.581
35 z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony; wszystkich w powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych. 9. Dóbr narodow… 1826.49999998415 1921.881007912903 95.381
36 s ... 11 a i) WoJr. .. w dole, z r 1217 WOY'IIC., 1..2. JV0.f'''', 1232 WOY'IIC, 1259 WOln;cz, miutow po ,bne.klm, leI. y rcS"ciDle 207 IDt,… 2006.49999998415 1911.5818400327962 94.918
37 >< 165 >< polskiego W r."1818; gdzie i Sala Sejmowa, i '.porzżądek „osób W niej obradującyoh,.w ży—l wćm naśladowaniu natury, piCI'VVSŻextO … 1822.49999998415 1917.3729865971552 94.873
38 zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper,… 2012.49999998419 1917.9673775760612 94.533
39 w południe”, (które podwraca wiarę i nadZieję wielu, podczas gdy światło Boskiej Prawdy przyświeca drogę wierzącym jakoby w południe). Wierz… 1983.49999998415 1889.2485770032868 94.251
40 patentowanemi efektem korzyśd. Trąd wam na twarze i czarna krosta, gramatykarze zapowietrzone. „Idzie do palacza z tem“... Z czcm, do miljon… 2011.65068491565 1917.8923318356422 93.758

Compare with other submission