b0f937e53ebb9c59932947ad8a947a251f634cc1
478815 linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
s478815
submitted
2022-05-17 21:27:49.348282 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s478815/retroc2.git / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07504
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07504/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07504
file basename
out

test-A / 3c87c01dc71a5769769232f99eea4c7b9542e645
Metric Score
RMSE 26.113

dev-1 / a254cc6f9633ef16e3a9423610f12a26d11a1772
Metric Score
RMSE 24.843

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output dev-0 RMSE
1 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1938.9726736105904 122.473
2 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1933.4500289834532 116.950
3 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1895.3971506767725 113.103
4 legionu polskiego... 265 naświetlając klęskę konstytucjonalistów w tej pierwszej fazie walki, podkreśla ich zaskoczenie przez dom Miguela, n… 1983.49999998415 1871.9143097532021 111.586
5 Jeografia powszechna [...] przelozona dla uzytku mlodziezy polskiej z 22 wydania niemieckiego. Wroclaw. 416 s. mapa. S u c hod 0 Is k i J.. … 1992.49999998419 1881.608007323901 110.892
6 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1888.748930398895 110.751
7 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1892.5748200499795 106.925
8 Jcdno I. pytan. kt6rc stawiaj<} sobic e/lonkowie polskiego Koseiola katoJickicgo w ostalnich kilku lalach hr/mi: ..Jaki katolicYlln?". Na cL… 1996.49999998419 1890.4548455280421 106.045
9 pierwszej, najmniejsza zaś w trzeciej części Trylogii. Potem lecz pojawia się coraz częściej, by pod sam koniec każdej z powieści zrównać si… 2010.49999998415 1905.560833642072 104.939
10 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1900.4759137285175 104.024
11 Nft SIANSE "' 8 " 4...", TYGODNtK:': POLSKIEJ: 'ZJEDNOCZONEf PARTU ROBOTNtCZ,EJ ROK XII NR 13 (591) . PI I "SN 'I20R 1014 31 111- 06 IV 1988… 1988.49999998419 1885.2243320570979 103.276
12 KSH—E 6^IG^]TSWTSPMXIN 4SPWOMIN ^E[MIVE ^E—G^RMO %VX &EV[EQM 6^IG^]TSWTSPMXIN 4SPWOMIN W OSPSV] FME—] M G^IV [SR] Y—S£SRI H[×GL TS^MSQ]GL … 2013.49999998415 1911.6489410448291 101.851
13 die zentrale Macht versucht den Rechtstand zu uniformieren, doch es war ein langer und schwieriger Prozess. Wenn es um die Religionsangelege… 2011.49999998415 1910.8945401330704 100.605
14 /SXPMR] /—SH^OMIN 4V^]GLSH^M RE €[MEX 1MIG^]W—E[ 1EVIO 3GLV^G^SR] OS€GMIPI 33 *VERGMW^OER×[ .Y£ HRMY REVSH^MR TV^I^REG^SR] 4ERY *VERGMW^OE M… 2013.74931505264 1913.3395077664868 100.410
15 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1912.0730595381388 99.427
16 149 zwyczaj powściąga go l'ychło, ale jak ostaje się on czasem u osób dojrzl<łych i potęgą jakąś niepokonaną popycha je do występków, zaledw… 1980.49999998419 1881.4826245984598 99.017
17 by{;cle Die upadl)', Jak prorok wolal jako przywykJ Pan. ab oballl dumne ze stolie3'. Ilaezeie, pagory! Bo a krzywdzir. wam- tegO przenigd).… 1982.49999998415 1883.5435830060214 98.956
18 -; q o 0. o ci ci o ci q ó ci ci.:i. ci c c- o ł "i:: N ...:..'...:.. N.... v .:n-N ;:ON'" v "00 lO N '" M<?r::-- co I .,... co C\\I T"" o ,… 2013.49999998415 1915.3863317240694 98.114
19 tt g w e r t r t e r t w e r y e r t r e y t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t 3 4 3 4 d r g r e 3 4 2 e r t e t r… 2009.49999998415 1912.7508803032028 96.749
20 ilczeni e odgrywa przeciez rol~ bez por6wnania wi~ ksz'l a n iz e­ Ii zapisane slowo" W es eju Zaglada swirjtych szkielet6w zd aje si~ opowi… 2002.20410893899 1906.328756844869 95.875
21 drzwi, na odgłos którego wpadam z pałaszem aby śmiałka pokarać. Nikogo jednak podporucznik nie znalazł, więc przyszedł do wniosku, że była t… 1995.49999998415 1900.0382406621143 95.462
22 123 wiadomość od ks. Torosiewicza, proboszcza szarogrodzkieg0 30 o kronice niewiadomej dotychczas, jakiegoś Zeliza 31 pisanej o Słowianach w… 1995.49999998415 1900.7722301713598 94.728
23 TS^FE[MIRME [SPRS€GM WX]G^RME SOS—S KSH^MR] H]£YVR] /SQIRH] 4S[MEXS [IN 4SPMGNM +—YFG^]GEGL SXV^]QE— MRJSVQEGNÎ £I NIHR]Q QMIW^OEÕ RE XIVIRM… 2013.49999998415 1919.024398762373 94.476
24 Z SUDF\\ 7DQLV L ZVS @ 3U]HVWDZLRQR SRQL HM ]DVDGQLF]H LQIRUPDFMH GRW\\F] FH WHJR ]DJDGQLHQLD PDM FH ZSá\\Z QD SUREOHP\\ L Z\\QLNL EDGD NOLQ… 2007.49999998415 1913.2114857383297 94.289
25 .w '? _ „,. „n.t.—._. .. B. Rozklad nauk i gadzin. dla.uczniów-długoletnich qusobiących się na C. Rozkład anauk i-›godz—i11'. dla ucznióW: p… 1828.49999998419 1922.3289473354907 93.829
26 sua servit” w prawie rzymskim... 25 „Po ustanowieniu w jakikolwiek sposób s³u¿ebnoœci prowadzisz wodê przez grunty wiêkszej liczby osób. Jeœ… 2008.49999998419 1914.9789583100178 93.521
27 )H] GNM /SROYVWY 1—SH^MI£ NEOMIN RMI ^REGMI TX QSNIN Q—SHS€GM [^VEWXEQ PEXEGL QHVS€GM M —EWGI ;]NE^H F]— ^[M^ER] :-- 3TSPWOMQ *IWXM[EPIQ 2… 2009.49999998415 1916.41540117945 93.085
28 me umIe nlczfłgo innego robIć, ba, nie ma takze ochoty nauczyć S/f' niczego nowego. NIe potwIerdzają się takie czarne przypuszczenia. m GPS,… 1999.49999998415 1906.9528347316107 92.547
29 w ogóle uczynić zdatnłł do uprawy. Wkrótce po tej rozmowie Bartłomiej poszedł do domu zgoryczony nieco, jednak gdy stanął jut na progu, Mary… 1983.49999998415 1891.1293597466704 92.371
30 BARBAROSSY 37 w styczniu 1158 r. został obdarzony z inicjatywy Barbarossy koroną królewską39. Jest to o tyle zwracające uwagę wyróżnienie, ż… 2012.49999998419 1920.4164844917862 92.084
31 WVIFVR] QIHEP OSROY VIRGNM YO—EH×[ JSVQEPR]GL OSFMIX >E€ &EVXSW^ 7—SH OS[WOM RE GS H^MIÕ WXEVXYN G] OEXIKSVMM [MIOS[IN NY RMSVE [][EPG^]— F… 2012.49999998419 1920.671225296928 91.829
32 auch lDitHiĆĹ) bie “Rinfftünbiee- bei ibrenl Sššoràggen auf 'Fau-now ver: feben luar-en. çfą lim bue *Jlnrütfeil ber f. t'. Gavaüerie gegen.… 1977.56301368277 1886.0725676834866 91.490
33 ....-- \\t "\\ ... Ten rok d7ic s7czcgolnie urodzajny dla filateli'itow intcrcsuj.lcych si InacLkami 0 tcmatycc religijncj. bo Poe7ta Polska… 2001.49999998415 1910.1391967195632 91.361
34 (I) wystąpił potem przy czynnościach Barnima I: 5 I 1270 w Dyminie przy nadaniu klasztorowi w Darguniu dochodu we wsi Karsibor n/Świną, 15 I… 2012.49999998419 1921.5689386939164 90.931
35 OSROYVWY TSH RE^[ /SV^IRMI [MIPY K—YFG^]G^ER W RE /VIWEGL 1—SH^MI£ KMQRE^N×[ M W^Oח TSREHKMQRE ^NER]GL GE—IKS TS[MEXY QME—E ^E ^EHERMI TV… 2012.49999998419 1921.60952536443 90.890
36 OK 'L>8A /S€G VSG^RI TV^]GLSH] RMI^FÎHRI HS TVS[EH^IRME H^ME—EP RS€GM SG^]W^G^EPRM €GMIO×[ ?^—A ‡'L>8 GV ^EO—EHER] VSG^R] —EHYRIO ^ERMIG^]W^… 2011.91643834031 1921.1902351915282 90.726
37 po\\\\'iedziaf. wiele lawdzie;c/a i wobec "torych ma dlug wd/i,,;cLnosci. Z raeji nowej fun"cji nie be;dc; lak C/C;sto w 7abr/u.jak do lej p… 2001.49999998415 1911.0236202025499 90.476
38 Jerzy Libera, Anna Zakościelna, Józef Superson RÉSUMÉ Les recherches de surface, menées ces dernières années dans la partie est de la Cuvett… 1992.49999998419 1902.8249065610264 89.675
39 Z t.II1d; Ithndowych. W rym rub po1...:.J* ano1mWUl ""- JIw64ztwM: po"" 120 prqpradkOw "ndrll ,edDOl1l1dOw O"CI 10 pNURllCJ IClb)o I 'roway … 1994.49452053209 1905.3734936372744 89.121
40 WMÎ &IVPMRMI 2E [MHSOY QMEWXE EYXSVWX[E [WTSQRMERIKS ;IV RIVE HSWXV^IKEQ] MWXRMINGI NIW^G^I XEQX]Q G^E WMI €VIHRMS[MIG^RI SF[EVS[ERME +—YFG… 2012.83469943774 1923.7930541339924 89.042

dev-0 / 540049d8ec1a7d266aab318ee688f47394942601
Metric Score
RMSE 24.287

Compare with other submission