f15bfbc1cd7c278a336faf40ca74ab6d449dcd48
s478874 linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
Jakub Eichner
submitted
2022-06-07 21:46:12.057206 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s478874/retroc2 / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07681
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07681/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07681
file basename
out

test-A / 7b167314d3e8faff28e609be9f4332cc97d6dc62
Metric Score
RMSE 52.826

dev-1 / b37f685c95948501ea56eb311ab376dd6c5a6859
Metric Score
RMSE 42.681

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output dev-0 RMSE
1 roku jest podobnie. Organizatorem jest dzielnica Lasowice, zeszłoroczni zwycięzcy. (mic) Wszystko dla pacjenta I Nowy oddział dla przewlekle… 1998.49999998415 1807.6983749784542 190.802
2 j pOllHk. Pani dr l.idia cicsJ'Y sit; w sJ'pitalu dui:ym autorytctcm. WSJ'ystkic matki wypowiadaj<} sit; 0 nicj I' dui'<} scrdCCl'nosci.}. B… 1996.49999998419 1813.6139066384378 182.886
3 netylmycyna), furosemid, vankomycyna, kohmycyna, Inne 12. Pobyt w cieplarce powyżej 10 dni. 13. Podejrzenie niedosłuchu wysuwane przez rodzi… 1997.49999998415 1820.6822517372666 176.818
4 KAMIENICA POt) l'irt'm 194. pn)' Ulic, Kreko"lki. .rr&edmidcił, (egły IImrOWUI. dacho"kę poh)'te j"rcJlltem, pr-&)' Uli(', KraltClwakie Prze… 1827.06438354579 2002.2664279295425 175.202
5 Michała Archanioła" dla ulżenia Naszeg i św. Stolicy ubostwa ofiarowali. .. Zaprawdę, tak liczne i osobliwe dowod T oJeg? I Twych wiernych o… 1869.49999998415 2036.6194972550666 167.119
6 kosztów .przez .Rząd. zAt er zonym. ;!ych- Uck;araeyc beL Z,HbXd1 .sk,:"oh<llllfi Jub popl'avvck. ZfOZQllC. puLbczmc I'MpJCczę- owanc i t1,c… 1837.59863012113 2002.0172077856535 164.419
7 budowę przesławnego koicioła wstąpić pragnęli, 8 wtedy ciby w rolsce Panny Maryi w Krakowie. zakon kaznodziejski zaprowadzili. S. Ja- Juz od… 1869.49999998415 2030.4547687632976 160.955
8 0wyd}, wtedy zowią się. szpa,tem kn\\'isty.m (Blutspat). G,nzy nakolalikowe tr fiają i prżeclwnie n pisz(yL;.el:łch nóg przeduieh: od kolan … 1846.49999998415 2001.9086091885838 155.409
9 ej i za,etnle od tego naud7:;n ,o"e-wychowawcv odwie- S S J" dom, przelV'ow ł-łz Ji coz.- UEUtkn" rodzlt amc azIeCf. -J5ez obowiązku n I e _… 1978.41232875127 1823.3722392937466 155.040
10 INtERNEt” Zdużym zainteresowaniem przeczytałam recenzję mojej książki „Ius internet” autorstwa Pana Doktora Adama Haręży opublikowaną w Praw… 2010.49999998415 1855.8545725634967 154.645
11 w d'1iu 3/15 \\-'Vrześnia 1843 zajęcie na wywłaszc1.ellie, dóbr Udryc z przyległościitlJli, l'eressy ł\\ickiej Pan-łły praw swych władnej w … 1844.34562839949 1998.1408332550113 153.795
12 127 Ooś ślicznego. {{aidy poczciwy katolik pragnie izbę swoją ozdobić Krucyfixem (Bożąmęką) lecz ubolewa nad tem, 2e w naszych okolica clI n… 1870.49999998415 2023.6955904284694 153.196
13 PP SVE^ SOS—S NI^MSV OX×VI TS [WXE—] H^MÎOM PHSPSHS[M WOERH]RE[WOMIQY 4S ^IN€GMY K×V] QMIPM€Q] QS£PM[S€Ê YW—]W^IÊ QS[Î OEW^YFWO E RE[IX TM… 2012.74999998419 1860.0523793880457 152.698
14 Korzyjci z pszczelnictwa. Mam zamiar pom6wi 0 jednym z najkorzystniejszych rodk6w do polepszeoia dobrobytu. Nie jeden wyrazi wfltpliwoM, aby… 1894.49999998415 2046.65069794547 152.151
15 ł 0 w i c z M.: Przewodnik, Warszawa 1924, Pamiętnik z okazji I 50 jubileuszu Bractwa Kurkowego w Żorach, Żory 1926, P i e r 0 ń c z y k J. … 2006.49999998415 1854.6307537307252 151.869
16 jego roli w kształceniu dzieci i zbytnim zachwycie nad integracją, która bez fachowców i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego jest fikcją. S… 2000.49999998419 1849.7367200445603 150.763
17 użyć szczecin dO' wypchania poduszek i spodków trzeba je przyrządzić, a wtej mierze tak się z uiemi postąpi. Dostawszy': Je od rz-eźnika lub… 1846.49999998415 1996.5143306566265 150.014
18 poz. 504, nr 166, poz. 1317, nr 168, poz. 1323, nr 190, poz. 1474, nr 201, poz. 1540; z 2010 nr 40, poz. 229). Ustawa z dnia 21 sierpnia 199… 2010.49999998415 1860.991482149822 149.509
19 i zabudowaniami d,,",crsldemi, zasintami i fąbmi P )Vvieci'e i Obwodzie l\\:rasnostawskini Guhernii I.ubchkićj lezące, w Dzicrźawę na lat. t… 1839.49999998415 1987.7324064988359 148.232
20 zabudowany poniżej zespół napędowy. W pierścieniową strefę nad powierzchnią talerza, ograniczoną od środka ścianką otworu wysypowego, wnika … 2010.49999998415 1864.0078460145608 146.492
21 KKH. Niewiele zabraklo, aby katowiczanie stan(!li do walki 0 to trofeum. W polfina- Ie rozgrywek spotkali si(! z faworyzowanym Podhalem. Nil… 1998.49999998415 1854.1323492524086 144.368
22 bia'y, smaku czysto s.ł'odkiego, a przez stanie staje się ziarnisty; albo przez wytapianie, a wtedy bywa ciemniejszego koloru i mniej przyje… 1859.49999998415 2003.6861402832958 144.186
23 jak podaje Edyta Głowacka Sobiech. Ostrzeżeni o nakazie aresztowania Małkowscy zdołali uciec do Wiednia, a później ze sfałswwanymi paszporta… 2010.49999998415 1867.6117306036174 142.888
24 wicepremiera. To pokazuje siłę zdrowia publicznego za granicami naszego kraju. Wg Marca Lalonde zdrowie człowieka (a zatem społeczeństwa) w … 2010.49999998415 1869.3656218730557 141.134
25 .; "r;. sao. '" l.oMinie IIni. f24 ...(t1fZ1łill I g3" ,."a. D' REK C Y A Z CI E f"; Ó lO 1\\ A . Towar=ys:'''''"(l !\\r,fI.,.ft>P/I ę. Zt m… 1839.03698628552 1979.7633027950724 140.726
26 mog1 posun1æ siê do strajku. ) Kierownictwo GZUG upiera siê, ¿e pieniêdzy na wyp3acenie czternastej pensji w pe3nej wysokoœci nie ma, a posi… 2010.49999998415 1870.124962029595 140.375
27 1 GB-u, sygnaiisowali co tym sklepów. -t 'nprawy do sałat .. Meng]. wienia we W!18ch..ię tego 33322; t rac młw.6' esse tarza sgleckich. ”bi.… 1990.20410957319 1849.9513366897067 140.253
28 i fizyczne znęcanie się nad kolejną grupą więźniów politycznych podczas przesłuchań w gmachu ministerstwa oraz w mokotow- konwojentów nawet … 1999.49999998415 1860.378739198256 139.121
29 nowe przepisy dotyczące praw autorskich. W związku z tym, użytkowanie nielegalnych kopii oprogramowania (tj. bez licencji) jest przestępstwe… 1992.49999998419 1853.9042802360686 138.596
30 dozoAe wadium" ł9 h Ofic rs. 61, Iwp. 60. \\'Vlrtlznic rs. 5zrśćdl.if1siął sicdm kop. sz ścdzic$ia.t. Nadlo deklaracJe pis;auc L'Je peninn,.… 1844.0013661044 1980.6770445583795 136.676
31 15:20 Niewlarygodne. ale prawdzlwe serial dokumentalny 15:45 InforrnaCje 10min. 15:55 Prognoza pogody 16:05 MiloSC. czy kochanie (17) serial… 2002.49999998415 1865.8315413058845 136.668
32 poniedziałki, środy 15.00-17.00. Rej. tel, wieczorem: 525-354; Jastrzębie, Piłsudskiego (między .Domusem· a apteką, nad Optykiem) 10.00-17.3… 1997.49999998415 1860.9305991276706 136.569
33 dwóvg. Imio "j'heine .z"7.n<!nE> O. kt r,m bellp;ecnńl w. tey Summy na drugiey PDłOVfit! l> mu muro- 'Wllnego p: zy Wi nillwie pod Nrł:m 47 … 1825.91369861428 1961.6301662127494 135.716
34 Jana Sp),tka podczasego koronnego bezpotomnego i Krzysztofil. 'łTypisywacz kroniki Komunieckiego nie wspomina nic o L leksandrze i l\\:ryszt… 1855.49999998415 1991.0227173284727 135.523
35 okresie prezes Zagórowski zyska3 wiernego sojusznika w postaci Zwi1zku Zawodowego Górników w Polsce. To ten zwi1zek bojkotowa3 zbieranie pod… 2009.49999998415 1874.136233109357 135.364
36 Z WALNEGO ZJAZDU 3DP W dniach 26 i 27 czerwca br. odbywał się w W arszawie pierwszy po relegalizaoji Walny Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy… 1989.49999998415 1854.1481849541458 135.352
37 CZ5SCI jako wzroku. vldac. CIągle bIje nog3;nl1 w zIemię, to sok pokarmowy z wolna od IHerWIastkow paszy podnosI je do brzucha, pokłada SIę,… 1896.49999998419 2031.5244301684168 135.024
38 8 czerwca w Katowlcach. Wystawa prezentowana jest do 15 kWletma, od poniedziałku do piątku w godz. od 12 do 15.30. (rec) Katowice Dzisiaj je… 1996.49999998419 1861.993245149248 134.507
39 norweskim Statoil na dostawy norweskiego gazu. Premier, odnosz::jc sie do tego, zaznac7}'l, ze dostawy bedq przebiegae nie wedlug umowy podp… 2004.49999998419 1870.020895835483 134.479
40 to s plagi od Boga zesłane tak jak był Luter i Kalwin. Bo jak wtedy katolicy nie godni już byli zwać się katolikami i lekkomyślnie ąez żadne… 1872.49999998419 2006.9163779035862 134.416

dev-0 / 2f250615a6965ed301a097c845cde3f751b2a18d
Metric Score
RMSE 66.030

Compare with other submission