f15bfbc1cd7c278a336faf40ca74ab6d449dcd48
s478874 linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
Jakub Eichner
submitted
2022-06-07 21:46:12.057206 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s478874/retroc2 / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07681
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07681/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07681
file basename
out

test-A / 7b167314d3e8faff28e609be9f4332cc97d6dc62
Metric Score
RMSE 52.826

dev-1 / b37f685c95948501ea56eb311ab376dd6c5a6859
Metric Score
RMSE 42.681

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 roku jest podobnie. Organizatorem jest dzielnica Lasowice, zeszłoroczni zwycięzcy. (mic) Wszystko dla pacjenta I Nowy oddział dla przewlekle… 1998.49999998415 1807.6983749784542 190.802
2 j pOllHk. Pani dr l.idia cicsJ'Y sit; w sJ'pitalu dui:ym autorytctcm. WSJ'ystkic matki wypowiadaj<} sit; 0 nicj I' dui'<} scrdCCl'nosci.}. B… 1996.49999998419 1813.6139066384378 182.886
3 netylmycyna), furosemid, vankomycyna, kohmycyna, Inne 12. Pobyt w cieplarce powyżej 10 dni. 13. Podejrzenie niedosłuchu wysuwane przez rodzi… 1997.49999998415 1820.6822517372666 176.818
4 KAMIENICA POt) l'irt'm 194. pn)' Ulic, Kreko"lki. .rr&edmidcił, (egły IImrOWUI. dacho"kę poh)'te j"rcJlltem, pr-&)' Uli(', KraltClwakie Prze… 1827.06438354579 2002.2664279295425 175.202
5 Michała Archanioła" dla ulżenia Naszeg i św. Stolicy ubostwa ofiarowali. .. Zaprawdę, tak liczne i osobliwe dowod T oJeg? I Twych wiernych o… 1869.49999998415 2036.6194972550666 167.119
6 kosztów .przez .Rząd. zAt er zonym. ;!ych- Uck;araeyc beL Z,HbXd1 .sk,:"oh<llllfi Jub popl'avvck. ZfOZQllC. puLbczmc I'MpJCczę- owanc i t1,c… 1837.59863012113 2002.0172077856535 164.419
7 budowę przesławnego koicioła wstąpić pragnęli, 8 wtedy ciby w rolsce Panny Maryi w Krakowie. zakon kaznodziejski zaprowadzili. S. Ja- Juz od… 1869.49999998415 2030.4547687632976 160.955
8 0wyd}, wtedy zowią się. szpa,tem kn\\'isty.m (Blutspat). G,nzy nakolalikowe tr fiają i prżeclwnie n pisz(yL;.el:łch nóg przeduieh: od kolan … 1846.49999998415 2001.9086091885838 155.409
9 ej i za,etnle od tego naud7:;n ,o"e-wychowawcv odwie- S S J" dom, przelV'ow ł-łz Ji coz.- UEUtkn" rodzlt amc azIeCf. -J5ez obowiązku n I e _… 1978.41232875127 1823.3722392937466 155.040
10 INtERNEt” Zdużym zainteresowaniem przeczytałam recenzję mojej książki „Ius internet” autorstwa Pana Doktora Adama Haręży opublikowaną w Praw… 2010.49999998415 1855.8545725634967 154.645
11 w d'1iu 3/15 \\-'Vrześnia 1843 zajęcie na wywłaszc1.ellie, dóbr Udryc z przyległościitlJli, l'eressy ł\\ickiej Pan-łły praw swych władnej w … 1844.34562839949 1998.1408332550113 153.795
12 127 Ooś ślicznego. {{aidy poczciwy katolik pragnie izbę swoją ozdobić Krucyfixem (Bożąmęką) lecz ubolewa nad tem, 2e w naszych okolica clI n… 1870.49999998415 2023.6955904284694 153.196
13 PP SVE^ SOS—S NI^MSV OX×VI TS [WXE—] H^MÎOM PHSPSHS[M WOERH]RE[WOMIQY 4S ^IN€GMY K×V] QMIPM€Q] QS£PM[S€Ê YW—]W^IÊ QS[Î OEW^YFWO E RE[IX TM… 2012.74999998419 1860.0523793880457 152.698
14 Korzyjci z pszczelnictwa. Mam zamiar pom6wi 0 jednym z najkorzystniejszych rodk6w do polepszeoia dobrobytu. Nie jeden wyrazi wfltpliwoM, aby… 1894.49999998415 2046.65069794547 152.151
15 ł 0 w i c z M.: Przewodnik, Warszawa 1924, Pamiętnik z okazji I 50 jubileuszu Bractwa Kurkowego w Żorach, Żory 1926, P i e r 0 ń c z y k J. … 2006.49999998415 1854.6307537307252 151.869
16 jego roli w kształceniu dzieci i zbytnim zachwycie nad integracją, która bez fachowców i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego jest fikcją. S… 2000.49999998419 1849.7367200445603 150.763
17 użyć szczecin dO' wypchania poduszek i spodków trzeba je przyrządzić, a wtej mierze tak się z uiemi postąpi. Dostawszy': Je od rz-eźnika lub… 1846.49999998415 1996.5143306566265 150.014
18 poz. 504, nr 166, poz. 1317, nr 168, poz. 1323, nr 190, poz. 1474, nr 201, poz. 1540; z 2010 nr 40, poz. 229). Ustawa z dnia 21 sierpnia 199… 2010.49999998415 1860.991482149822 149.509
19 i zabudowaniami d,,",crsldemi, zasintami i fąbmi P )Vvieci'e i Obwodzie l\\:rasnostawskini Guhernii I.ubchkićj lezące, w Dzicrźawę na lat. t… 1839.49999998415 1987.7324064988359 148.232
20 zabudowany poniżej zespół napędowy. W pierścieniową strefę nad powierzchnią talerza, ograniczoną od środka ścianką otworu wysypowego, wnika … 2010.49999998415 1864.0078460145608 146.492
21 KKH. Niewiele zabraklo, aby katowiczanie stan(!li do walki 0 to trofeum. W polfina- Ie rozgrywek spotkali si(! z faworyzowanym Podhalem. Nil… 1998.49999998415 1854.1323492524086 144.368
22 bia'y, smaku czysto s.ł'odkiego, a przez stanie staje się ziarnisty; albo przez wytapianie, a wtedy bywa ciemniejszego koloru i mniej przyje… 1859.49999998415 2003.6861402832958 144.186
23 jak podaje Edyta Głowacka Sobiech. Ostrzeżeni o nakazie aresztowania Małkowscy zdołali uciec do Wiednia, a później ze sfałswwanymi paszporta… 2010.49999998415 1867.6117306036174 142.888
24 wicepremiera. To pokazuje siłę zdrowia publicznego za granicami naszego kraju. Wg Marca Lalonde zdrowie człowieka (a zatem społeczeństwa) w … 2010.49999998415 1869.3656218730557 141.134
25 .; "r;. sao. '" l.oMinie IIni. f24 ...(t1fZ1łill I g3" ,."a. D' REK C Y A Z CI E f"; Ó lO 1\\ A . Towar=ys:'''''"(l !\\r,fI.,.ft>P/I ę. Zt m… 1839.03698628552 1979.7633027950724 140.726
26 mog1 posun1æ siê do strajku. ) Kierownictwo GZUG upiera siê, ¿e pieniêdzy na wyp3acenie czternastej pensji w pe3nej wysokoœci nie ma, a posi… 2010.49999998415 1870.124962029595 140.375
27 1 GB-u, sygnaiisowali co tym sklepów. -t 'nprawy do sałat .. Meng]. wienia we W!18ch..ię tego 33322; t rac młw.6' esse tarza sgleckich. ”bi.… 1990.20410957319 1849.9513366897067 140.253
28 i fizyczne znęcanie się nad kolejną grupą więźniów politycznych podczas przesłuchań w gmachu ministerstwa oraz w mokotow- konwojentów nawet … 1999.49999998415 1860.378739198256 139.121
29 nowe przepisy dotyczące praw autorskich. W związku z tym, użytkowanie nielegalnych kopii oprogramowania (tj. bez licencji) jest przestępstwe… 1992.49999998419 1853.9042802360686 138.596
30 dozoAe wadium" ł9 h Ofic rs. 61, Iwp. 60. \\'Vlrtlznic rs. 5zrśćdl.if1siął sicdm kop. sz ścdzic$ia.t. Nadlo deklaracJe pis;auc L'Je peninn,.… 1844.0013661044 1980.6770445583795 136.676
31 15:20 Niewlarygodne. ale prawdzlwe serial dokumentalny 15:45 InforrnaCje 10min. 15:55 Prognoza pogody 16:05 MiloSC. czy kochanie (17) serial… 2002.49999998415 1865.8315413058845 136.668
32 poniedziałki, środy 15.00-17.00. Rej. tel, wieczorem: 525-354; Jastrzębie, Piłsudskiego (między .Domusem· a apteką, nad Optykiem) 10.00-17.3… 1997.49999998415 1860.9305991276706 136.569
33 dwóvg. Imio "j'heine .z"7.n<!nE> O. kt r,m bellp;ecnńl w. tey Summy na drugiey PDłOVfit! l> mu muro- 'Wllnego p: zy Wi nillwie pod Nrł:m 47 … 1825.91369861428 1961.6301662127494 135.716
34 Jana Sp),tka podczasego koronnego bezpotomnego i Krzysztofil. 'łTypisywacz kroniki Komunieckiego nie wspomina nic o L leksandrze i l\\:ryszt… 1855.49999998415 1991.0227173284727 135.523
35 okresie prezes Zagórowski zyska3 wiernego sojusznika w postaci Zwi1zku Zawodowego Górników w Polsce. To ten zwi1zek bojkotowa3 zbieranie pod… 2009.49999998415 1874.136233109357 135.364
36 Z WALNEGO ZJAZDU 3DP W dniach 26 i 27 czerwca br. odbywał się w W arszawie pierwszy po relegalizaoji Walny Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy… 1989.49999998415 1854.1481849541458 135.352
37 CZ5SCI jako wzroku. vldac. CIągle bIje nog3;nl1 w zIemię, to sok pokarmowy z wolna od IHerWIastkow paszy podnosI je do brzucha, pokłada SIę,… 1896.49999998419 2031.5244301684168 135.024
38 8 czerwca w Katowlcach. Wystawa prezentowana jest do 15 kWletma, od poniedziałku do piątku w godz. od 12 do 15.30. (rec) Katowice Dzisiaj je… 1996.49999998419 1861.993245149248 134.507
39 norweskim Statoil na dostawy norweskiego gazu. Premier, odnosz::jc sie do tego, zaznac7}'l, ze dostawy bedq przebiegae nie wedlug umowy podp… 2004.49999998419 1870.020895835483 134.479
40 to s plagi od Boga zesłane tak jak był Luter i Kalwin. Bo jak wtedy katolicy nie godni już byli zwać się katolikami i lekkomyślnie ąez żadne… 1872.49999998419 2006.9163779035862 134.416

dev-0 / 2f250615a6965ed301a097c845cde3f751b2a18d
Metric Score
RMSE 66.030

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 -..i; ! ...... -- . -:.':'::.'::: .-.:".:- ".:", -:'.':::-'.: ".":. .....:..-:...:.;. :'.':':-:::':-.':' .:.:-:.:..:.........."..:..: ;! Kom… 2011.14657532661 1758.5863389647861 252.560
2 zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper,… 2012.49999998419 1765.805111443946 246.695
3 Hiunschaut w Polszczę, Umarł w Mogun cyi dnia 20 Lutego i8">7. 3a) Kryfiyan Bohnanii kanonier, rodem Z Cullmutz w Polszczę, lat 28 maiący} u… 1815.49999998415 2048.413555785509 232.914
4 842-42-56 Ustka: PKP 814-47-08 Pogotowie Drogowe Słupsk: 981,842-79-40 Informacja Turystyczna Słupsk 842-07-91 Ustka 814-99-26 Pogotowie Wet… 2001.94109587456 1779.6461597897992 222.295
5 Monitor Polski Nr 76 2008- Poz. 713 i 714 7. Przyznaną pomoc proszę wypłacić w formie ......................................................… 1997.74657532661 1775.6469239068088 222.100
6 59 )( 7. f'owodu bUfZ1ìWVCiJ obïad Î'lby .. Ðe'putowaoyeh Z3n>iera Menitor: w ro" 'Jiu' prle'sztym gdy blJntownicze tlumy n!urmovralý rlo pa… 1821.20958902524 2039.1052912472967 217.896
7 anteną można kupić już za 250 zł Ciekawostki i akcesoria W sklepach prowadzących sprzedaż sprzętu CB oferowanych jest wiele przydatnych akce… 2009.29999998414 1791.731887414186 217.568
8 190 204 Kompleks tekstylny do wytwarzania odzieży izolującej termicznie i odzież wykonana z takiego kompleksu tekstylnego Zastrzeżenia paten… 2005.91369861428 1788.5497457221536 217.364
9 do 31 marca br. przebywał w Połsce federalny minister komunikacji RFN Juergen Warnke, który prowadził rozmowy z polskim ministrem transportu… 1989.49999998415 1772.6722661399463 216.828
10 moralnej, teorii wymowy i prawa politycznego. Majol Młodzianowski w klasie VI „opowiadając zabór lub utratę jakiejś części kraju, sławniejsz… 1973.49999998415 1757.957152674991 215.543
11 picchot)., i z to ,a ,zrobie!1ill c\\rogi,iuz ta àIa odpllrcia Iprzy Mona,styrltioÎ p'czedniey nrazy ,ltorpq,suarmii nieIJrzyi.at;ie sbey tò… 1829.49999998415 2042.003568376088 212.504
12 drewnianych (95,8%). Znacznie lepiej przedstawiała się natomiast zabudowa Kiernozi, w której w końcu lat siedemdziesiątych z 32 domów 18 był… 1982.49999998415 1772.1158420105585 210.384
13 GENEALOGICZNE ANDRZEJA DOLIŃSKIEGO... Jak można scharakteryzować ten konkretny zbiór? Przypomina znane z przeszłości zbiory z archiwów szlac… 2008.49999998419 1798.9241974576416 209.576
14 Civilization of Life and Love as a pre-condition of life in the State of Change and Risk In the above-quoted statements John Paul II not onl… 2010.49999998415 1801.1646782862672 209.335
15 widzi, przy tej ilości papierów jakie musimy obrobić do każdego przetargu, są marne szanse na to, aby coś udało się przyśpieszyć „Rozdroża”:… 2003.91369861428 1795.4897442971499 208.424
16 w SKO jest to, że dziecko może kontynuować oszczędzanie w szkołach ponadpodstawowych. Już nie musi wypłacać oszczędzonych pieniędzy na konie… 2013.49999998415 1805.751924071655 207.748
17 a będzie miała na. koncie wła- wała postawienie 5 wia- która będzie produkowana Wrzeście. Tam inwestor plaspółka Szelf z Bydgoszczy śnie byd… 2012.45491801697 1805.4083575460804 207.047
18 Gromnicznej. Znanejest również jako oczyszczenie Matki Boskiej albo Ofiarowanie Pańskie, na pamiątkę ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolim… 2008.49999998419 1801.7025667237901 206.797
19 A. i f 2 A f T j f ceny« keśeieJfC BMbI)I(orH, ,« na tony* i odeszła Lecz natura f b f A A ubog.cn tey ftoflry; Wielu miłośników "u łości ni… 1819.76301368277 2024.8531027169274 205.090
20 Instytutów wyszli ei Obywatele, którzy przez wiekopomny Seym konstytucyjny, ieżeli niepotrafili ocalić narod u, ocalili iego sławę, wyratowa… 1814.62602738141 2016.85811057356 202.232
21 był rzeczony Fabian na osobie Jadwigi. Sekretarz ławy enigmatycznie zanotował, iż ta Jadwiga była ukrzywdzona od Fabiana39. Ponieważ koniecz… 2011.53835614853 1809.635933465851 201.902
22 wyraźnie bylo widać mało komu @uczestników zależało natym, by wysłuchać prelekcji, z którą przyjechali reprezentanci PGE. A na sali panowała… 2012.12978140495 1810.2276398065912 201.902
23 Pan członkiem wielu organizacji związanych z turystyką. Jakie korzyści płyną z tego dla Uczelni? która stymulowałaby go do dalszego rozwoju.… 2002.49999998415 1800.6556919879572 201.844
24 i ,.Spud j"ko szlwla iyeia" to haslo domi-nowalo podcz;as spatkania przedstawicieli klub6w sportowych i dusz;pasterz;y sparto'wcow z; diecez… 1992.49999998419 1790.8434452756053 201.657
25 153 Rej. 208/2007 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 listopada 2007 r. o nadaniu odznaczeƒ Na podstawie art. 138 K… 2008.49999998419 1807.7249507424829 200.775
26 IN.: ■Rozmowa z prezydentem miasta. Dlaczego bilety MPK są drogie, Z życia byłych prominentów Rozmowa z trenerem hokeistów Unii. Musiałem za… 1990.78767121702 1790.5750152949342 200.213
27 sali panowała pełna radości atmosfera. Nawoj entuzjazmu. nicwątpliwie potrafila też wywołać Monika Ciechomska. Jury w składzie: wicedyrektor… 2002.28767058283 1802.1301822785751 200.157
28 dużego kościoła budowniczemu z Gdańska, Michałowi Eukingerowi. Budowę ukończono w 1525 r. W latach 1560-64 kościół jeszcze powiększono. ,. -… 2004.49999998419 1804.7614336257886 199.739
29 Od zarania dzicjow odpady Sq nicro7erwalnie zwiqzanc z bytowaniem c710wickao ile z historycznego punktu wid/cnia micjsca gromadzenia odpadow… 1997.49999998415 1798.1551059683966 199.345
30 slowly and regularly in the primaeval forests of Old Poland. Poorer quality wood was used to construct the rampart, and it was very differen… 2007.49999998415 1808.631958838643 198.868
31 jeszcze gorsze efekty. Owady zostają rozmazane. ale nie usunięte. Cóż więc pozostaje? Nie jeździć .owadową" porą? Na czystość zderzaka, lust… 2003.57397258689 1805.3677646141286 198.206
32 lasów zadań zmierzających do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, b/ art. 19 ust.… 1998.49999998415 1800.3289439668347 198.171
33 i nie tylko 85 derca jest w duzo lepszej sytuacji dlatego, i e w obecnym stanie prawnym zagwarantowano mu, i i odbierajqc komus iycie, zacho… 2005.49999998415 1807.4465720984706 198.053
34 ma Pan M. za niedogodne, i dla tego radzi ich unikać. Zalecać ludziom stronienie od tego co może bydź im niedogodne, nie iest to w istocie d… 1825.49999998415 2023.2237954636344 197.724
35 tytułu książki Johna Graya: Mężczyźni są Z Marsa, a kobiety z Wenus). Katalizatorem gwałtownych przewartościowań w relacjach transatlantycki… 2003.87397258688 1806.7478253528288 197.126
36 409 B3 4 Linia wyrostkowa kształtki, będąca połączeniem kształtki z łyżką wyciskową, w widoku z góry, posiada dowolne w kształcie, długości,… 2013.99863012113 1817.072260307803 196.926
37 tali bardzo (bo tylko o ieden procent), iJk sil} po bud ecie spodziewać było należało. 1\\ 1:6 l e s t w o p o l s k i e, 'Oto iest (pnyrzuz… 1816.95218577654 2013.7848404782023 196.833
38 w sumie osiągnęły wielkość 90,3 min zł. Zrealizowano natomiast inwestycje na sumę 69,0 min zł. Tylko na tych dwóch tytułach inwestycyjnych m… 1971.49999998415 1774.6856774577402 196.814
39 „Tygodnika Płockiego", prof. dr Tadeusz Kowalak Uniwersytet Warszawski, członek TNP, dr Stanisław Krukowski Uniwersytet Warszawski, mgr Stan… 1978.49999998415 1781.76028967126 196.740
40 pisarz grodzki płocki, Franciszek Kokoszyński, komornik ziemski płocki. Natomiast pisarzem aktowym sądu ziemiańskiego został wybrany także w… 1982.49999998415 1785.8842052116752 196.616

Compare with other submission