9ac3bac09f9eb28e9e4741e39099c072ae50d197
3000 words tf-idf self-made linear-regression tf-idf

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
[anonymised]
submitted
2019-05-03 18:37:55.215578 UTC
original repo
ssh://gitolite@gonito.net/sgolebiewski/retroc2 / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-03611
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-03611/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-03611
file basename
out

test-A / 7fef2be26a64e4bedf7016d8fb60f8e103c9c944
Metric Score
RMSE 32.631

dev-1 / dce81f6f3d4c6c413d0ad2d858e1649e2f874820
Metric Score
RMSE 30.865

worst items

# input expected output actual output dev-1 RMSE
1 tt g w e r t r t e r t w e r y e r t r e y t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t 3 4 3 4 d r g r e 3 4 2 e r t e t r… 2009.49999998415 1775 234.500
2 Miaskowski Ludwikfr. 5. Dembowski Bonawentura fr. 2. Gorski Jakób fr. 3. Brzykowski Józef fr. 3. Szretter Antoni fr. 6. Ordęga Władysław fr.… 1963.49999998415 1783 180.500
3 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1934 117.500
4 do tego czasu płacić katolickiemu duchowieństwu znaczn sumę wielu tysięc 7." Wydany następnie patent casarski z 31. grudnia 1851 przyznał na… 1883.49999998415 2000 116.500
5 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1886 113.500
6 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1895 109.500
7 PWN", Warszawa 2002, s. 144. 26 O. Pietkiewicz, Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s. 320. 27 Od 1967 r. przewodnictwo nad "starym" ZHP prz… 2006.49999998415 1900 106.500
8 Kullo- Petrycy Jan Innocenty'.. wie drukowany 98. ". 1.$1,.11 .,.."110,.;11 436 Scba. Moguncyi 107. .t}an 44<). :Mluły Krll\\owiikie ItU- pr… 1815.49999998415 1920 104.500
9 41; chlrurgla: im. A. Mielecklego, tel. 241- 30-41 CIESlYN: $lij5kJ tel. 852.()5 11, Szpltal nr 2, tel. 852.()5-11; CZ OCHOWA: 1m WI. Blegar… 2002.49999998415 2106 103.500
10 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1908 103.500
11 Anna Liberek 234. Spee B, Arends B, van den Ingh TS, Brinkhof B, Nederbragt H, Ijzer J, Roskams T, Penning LC, Rothuizen J. Transforming gro… 2008.49999998419 1906 102.500
12 drzwi, na odgłos którego wpadam z pałaszem aby śmiałka pokarać. Nikogo jednak podporucznik nie znalazł, więc przyszedł do wniosku, że była t… 1995.49999998415 1894 101.500
13 -; q o 0. o ci ci o ci q ó ci ci.:i. ci c c- o ł "i:: N ...:..'...:.. N.... v .:n-N ;:ON'" v "00 lO N '" M<?r::-- co I .,... co C\\I T"" o ,… 2013.49999998415 1912 101.500
14 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1921 99.500
15 Laciliski - 9 . 4 . L k 9 (\\.1 - 1. ]\\Iatematy-a - 41 k 1 . k f\\1 10--41 -- Jpzy j'rJ.HCUZ 1 -;;14- ;1 ,... Hi.,torya pow zechna -IO -IO … 1823.49999998415 1923 99.500
16 . narni Gą:mn, Szpicbrzelen dworlki i gromaf1 ki Studniq F lw8t'k a 'u.uc!owaniasi, cbąłuparni "'ł)...kiemi 8zejci i .Kuczmą. ZlIlyduia ai w… 1823.21232875127 1922 98.788
17 Polski średniowiecznej 45 więcej dokumentów 33 co w rezultacie doprowadziło do powstania w miarę spójnego stylu kancelaryjnego. Początkowo d… 2007.49999998415 1909 98.500
18 .w '? _ „,. „n.t.—._. .. B. Rozklad nauk i gadzin. dla.uczniów-długoletnich qusobiących się na C. Rozkład anauk i-›godz—i11'. dla ucznióW: p… 1828.49999998419 1926 97.500
19 pierwszej, najmniejsza zaś w trzeciej części Trylogii. Potem lecz pojawia się coraz częściej, by pod sam koniec każdej z powieści zrównać si… 2010.49999998415 1914 96.500
20 65-79. Lefebvre Ch.: La cessazione dell'amore durante il matrimonio costltuisce una prova della nullita di un matrimonio secondo la giurlspr… 2007.49999998415 1911 96.500

dev-0 / cb64da97d026bfed68268e350e0e98c9c04b30a2
Metric Score
RMSE 34.237

worst items

# input expected output actual output dev-0 RMSE
1 G Wyborczej, piątkowe wyd. Gazety w Lublinie ukazuje się pt.: Gazeta w Lublinie Weekend, w paginie: Gazeta na Weekend; od nr 182 (1991) Gaze… 2005.49999998415 1850 155.500
2 n i c y wysiewu kor. 37 garcy 10 i 1/ 2 na prowent kor. 74 garey 21 a fI. 7 zł 522 gr 18 J ę c z m i e n i a wysiewu kor. 16 garcy 10 i 1/ 2… 1977.49999998415 1851 126.500
3 J e s t May! hn 475. Paweł z Pragi 47. 5'2.' :Mszał firaJłOwlJ'i i w KraJlO- Petrycy Jan Innocenty PdJ wie dru1l0wany 98. W lastra oratoria … 1815.49999998415 1933 117.500
4 gene and Crohn' s disease in German and British popu1ation. Lancet 2001; 357: 1925-1928. 243 Inohara N, Ogura Y, Chen F, et al. Human NOD1 c… 2007.49999998415 1891 116.500
5 wzbronionym, po wtóre z tej przyczyny, że wstąpił w związki małżeńskie z kobietą, która się siłami całemi powrotowi jego na pole działalnośc… 1836.49999998419 1948 111.500
6 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1884 111.500
7 więźniów i. wysyla od siebie tzw. śpiewaka, który I j i w święta odprawia modlitwę i czyta rozdzial ze znajdującej się w umyślnym POkO- ' il… 1987.49999998415 1876 111.500
8 Olszewo Okuramo młoizia.sowo C Pieńczykowo duże Ił JLR. Ne dzień i5 listopada. Pr/e»trz«d« K, w gmirderjed.wabińskity LNąT Penozykowo Libany… 1821.49999998415 1932 110.500
9 >< 165 >< polskiego W r."1818; gdzie i Sala Sejmowa, i '.porzżądek „osób W niej obradującyoh,.w ży—l wćm naśladowaniu natury, piCI'VVSŻextO … 1822.49999998415 1929 106.500
10 a d yskietce i m ak sy m a ln a w ielkość pam ięci p rzy d zielo n a program ow a. C o n c u r r e n t S y s te m C u s t o m i z a t i o n … 1987.49999998415 1881 106.500
11 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1901 106.500
12 w kwestiach politycznych. Mogłam go krytykować, jednak najczęściej i tak zaprzeczał. Nie podobało mi się to, ze zawsze był pod presją czasu,… 2008.49999998419 1903 105.500
13 z kożucha do letniego ubrania; niby wiosna czy lato, lecz zieloności żadnej cokolwiek okazuje się zielona barwa na łąkach i polach; do przec… 1984.49999998419 1879 105.500
14 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1886 105.500
15 wiadomości przystąpiło zgromadzenie do porzą.dku dziennego i załatwiło lJastępuj ce sprawy: L O 8 Insercya w pó'kolumnie drukiem garmont, 7 … 1963.79315066908 1859 104.793
16 rzypakäü* iešmk oäsfępen? b. artyküfn Źr. przęwiäżšnñytn; uwolnienie o agh (Łšoggowgy nastąpićjyłkq moje, za oknznjnieüà &władców; wtadziAdm… 1822.49999998415 1927 104.500
17 czte.r ch wmieyscli ' nueszkan1Ø 'mepnytomneý 0 kförey dot:td W adney wl dQ:mos1::h wWal'. Izawie d'lli-a' 1'2 Lipca l:Siã: , ; .' f", ,ç,.ø… 1815.6150684773 1920 104.385
18 poprowadzić płaszczyznę styczną do walca w tym punkcie. '..,.* , «45 Zastos, j.11. Maiąc daną podstawę walca liniią rodzącą i punkt na iego … 1817.49999998415 1921 103.500
19 ut nullus de cetero scire posset, unde venirent b vel quo abissent. Nulli dubium, quod in morte etiam sibi servierunt. Unde legitur, quod fr… 1992.49999998419 1889 103.500
20 często ludziom tamtejszym nocną porą na białym koniu jeżdżąc pokazuje. Marcinek miał być rządcą tego zamku. Gdy mu już wina zabrakło, pojech… 2003.49999998415 1900 103.500