f2a67c94503d7ec30c455853b39ee77dad172e33
solution stupid

 

challenge
wmt-2020-pl-en
submitter
[anonymized]
submitted
2021-02-23 18:30:42.287785 UTC
file basename
out

test-A / 1c32a7528335d7ce361965bac1d10736b9710519
Metric Score
BLEU 33.21

dev-0 / f381884b710814f748ac026c38c5bc5491e5c2d7
Metric Score
BLEU 33.62

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A BLEU
1 Bośniacy protestuję wobec planów Chorwacji dotyczących składowiska odpadów promieniotwórczych Bosnians protest Croatian plans for nuclear waste facility Bosnians are protesting Croatia's plans for a radioactive waste repository 0.00
2 W obiekcie przechowywane byłyby odpady z elektrowni jądrowej Krško. The facility would hold waste from the Krsko nuclear plant. Waste from the Krško nuclear power plant would be stored in the facility. 0.00
3 powiedział tłumowi Miroslav Drljaca, burmistrz gminy Novi Grad. Miroslav Drljaca, the head of Novi Grad municipality told the crowd. Miroslav Drljaca, mayor of Novi Grad, told the crowd. 0.00
4 „Dlaczego Chorwacja przy całym jej obszarze twierdzi, że to Trgovska Gora w Bośni jest najlepszym miejscem?”– zapytał Drljaca. "How come that out of entire Croatia, the best is the Trgovska Gora pocket that is in Bosnia's pants?" asked Drljaca. “Why does Croatia, with all its territory, claim that Trgovska Gora in Bosnia is the best place?” Asked Drljaca. 0.00
5 Nie możemy dać się im poniżyć! We must not let them humiliate us! We must not be humiliated by them! 0.00
6 Ustawa o państwowej komisji do spraw pedofilii weszła w życie The Act on the State Committee on Paedophilia Came in Force The law on the state commission for pedophilia entered into force 0.00
7 Zgodnie z nimi do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zaw… According to it, the Committee tasks shall include e.g. issuing decisions to enter in the Sex Offender Registry, notifying relevant bodies o… According to them, the tasks of the commission will include: issuing decisions on entry in the Register of Sexual Crimes Offenders, notifyin… 0.00
8 Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych. The Committee will also identify negligence and omissions when explaining sexual abuse cases. The commission will also identify omissions and omissions in investigating cases of sexual abuse. 0.00
9 Kadencja komisji trwać będzie siedem lat. The Committee term shall be seven years. The term of the commission will be seven years. 0.00
10 Zgłoszenie takie komisja ma niezwłocznie przekazywać prokuratorowi prokuratury właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowa… Such a report shall be passed by the Committee immediately to the prosecutor from the Prosecutors' Office competent for the wronged person's… Such a report is to be immediately forwarded by the committee to the prosecutor of the prosecutor's office competent for the victim's place … 0.00
11 Pierwszy raport komisja ma opracować i udostępnić w terminie roku od dnia wejścia ustawy w życie. The Committee is to develop and disclose the first report within one year after the Act has come in force. The first report is to be prepared and made available by the commission within one year from the effective date of the act. 0.00
12 Decyzja Kongresu, chociaż nie była niespodziewana, ma duże znaczenie polityczne. The Congress' decision, although not unexpected, carries large political significance. The Congressional decision, while not unexpected, is of great political importance. 0.00
13 Propozycje zakupu amerykańskich myśliwców piątej generacji F-35 w imieniu władz Polski złożył w maju minister obrony Mariusz Błaszczak. The offer to purchase 5th generation American F-35 jets on behalf of Poland was submitted by Minister of Defence Mariusz Błaszak. Proposals to purchase American fifth generation F-35 fighters on behalf of the Polish authorities were submitted in May by Defense Minister … 0.00
14 Czym jest zastępczy zespół Münchhausena, o którym mowa w serialu „Wybory Paytona Hobarta” na platformie Netflix? What is Munchhausen's by proxy mentioned in The Politician on Netflix? What is Münchhausen's Surrogate Syndrome featured on Netflix's "The Election of Payton Hobart"? 0.00
15 Opiekunowie i rodzice z powyższym zaburzeniem udają, że ich zdrowe dziecko je chore. The condition means carers or parents pretend their child is ill when they are healthy. Caregivers and parents with the above disorder pretend that their healthy child is eating sick. 0.00
16 Serial „Wybory Paytona Hobarta” trafi dziś na platformę Netflix. The Politican hits Netflix today. The series "The Election of Payton Hobart" will hit the Netflix platform today. 0.00
17 Zastępczy zespół Münchhausena polega na symulowaniu, że osoba pozostająca pod naszą opieką ma pewne dolegliwości. Munchhausen's By Proxy, however, is specifically about making up that someone that you care for is ill. Münchhausen's surrogate syndrome is based on simulating that the person under our care has certain ailments. 0.00
18 Nazywana jest także wymyśloną i wywołaną chorobą, i traktuje się ją jako przemoc wobec dziecka. It is also known as fabricated or induced illness (FII) and is categorised as child abuse. It is also called imaginary and induced disease, and it is viewed as child abuse. 0.00
19 Jakie są objawy zastępczego zespołu Münchhausena? What are the signs of Munchhausen's by proxy? What are the symptoms of surrogate Münchhausen syndrome? 0.00
20 Symptomy tej choroby mogą się różnić, jednak NHS zwraca uwagę na poniższe przykładowe zachowania: The signs of the condition can vary from case to case but the NHS says that things to be aware of include: Symptoms of this disease may vary, but the NHS highlights the following behavioral examples: 0.00
21 Przekonywanie personelu medycznego, że dziecko wyglądające na zdrowe jednak czuje się źle. Persuading medical professionals that their child is unwell but they seem healthy. Convincing medical staff that a child who looks healthy feels bad. 0.00
22 Wyolbrzymianie lub wymyślanie symptomów. Exaggerating or lying about symptoms. Exaggerating or inventing symptoms. 0.00
23 Wywoływanie objawów choroby, np. podając dzieciom zbędne leki i inne substancje. Inducing symptoms of illness, for example giving them unnecessary medication or other substances. Causing disease symptoms, e.g. by giving children unnecessary drugs and other substances. 0.00
24 Jak często występuje zastępczy zespół Münchhausena? How common is Munchhausen's by proxy? How common is surrogate Münchhausen syndrome? 0.00
25 Trudno jest oszacować, jak często występuje to zaburzenie, ponieważ wiele przypadków choroby nie zostaje zgłoszonych. As many cases aren't reported, it's difficult to know how widespread the condition is. It is difficult to estimate how common this disorder occurs because many cases of the disease go unreported. 0.00
26 Co należy zrobić, jeśli istnieją podejrzenia, że dziecko może być w niebezpieczeństwie? What should you do if you think a child is at risk What should I do if I suspect my child may be in danger? 0.00
27 Nigeria: Nalot policji na szkołę w Kadunie, ewakuacja 300 dzieci Nigeria: Police Raid Kaduna School, Evacuate 300 Children Nigeria: Police raid on Kaduna school, evacuation of 300 children 0.00
28 Policja twierdziła, że dzieci przebywały w wysoce dehumanizujących warunkach. Władze szkoły zaprzeczają temu twierdzeniu. The police alleged that the children were kept in a very dehumanising condition; an allegation the school authority denied. Police said the children were in highly dehumanizing conditions. School officials deny this claim. 0.00
29 Przed przyjęciem dzieci do szkoły rodzice podpisali formularz. The parents signed a form before the children were enrolled in the school. Parents signed the form before admitting their children to school. 0.00
30 Rodzice codziennie przynosili swym dzieciom jedzenie i wiedzieli, w jakich były warunkach. The parents used to bring food to their children daily and they also know the condition they are in. Parents brought their children food every day and knew what the conditions were in. 0.00
31 Byliśmy niezwykle zaskoczeni przyjazdem policji i ewakuacją dzieci, a także usunięciem całości jedzenia uczniów dostarczonego przez rodziców… We were very surprised when the police came and evacuated the children as well as removed all the students' food brought by their parents be… We were extremely surprised by the arrival of the police and the evacuation of the children, as well as the removal of all pupils' food prov… 0.00
32 To nie w porządku, ponieważ rodzice mogą poświadczyć, czy ich dzieci znajdują się w złych warunkach, jak twierdzi policja. This is unfair because we have parents to testify if their children are kept in bad conduction as claimed by the police. This is not fair because parents can testify whether their children are in poor conditions, according to the police. 0.00
33 ‎Twierdził, że dzieci studiują Koran i nic innego. ‎He said the children only studied Quran and nothing else. “He claimed that the children study the Koran and nothing else. 0.00
34 Jednakże specjalista Posterunku policji ds. Public Relations, Yakubu Sabo, uznał, że po przekazaniu rządowi stanu dzieci dołączą do swych ro… But the Police Command Public Relations Officer, Yakubu Sabo, said the children would be reunited with their parents after handing them over… However, Police Officer Public Relations Officer Yakubu Sabo felt that after handing over the state to the state government, the children wo… 0.00
35 „Trzymano je w dehumanizujących warunkach w imieniu poddawania lub zdobywania wiedzy koranicznej. "They were kept in dehumanising condition in the name of undergoing or acquiring Quranic knowledge. “They were kept under dehumanizing conditions on behalf of subjecting or acquiring knowledge of the Koran. 0.00
36 Wiele z nich miało blizny na plecach, co dowodzi, że je bito. With many of them with scars on their back which show they were beaten. Many of them had scars on their backs, proving that they had been beaten. 0.00
37 Dlatego też badamy szkołę, by poznać jej właściciela”, dodał. So, we're investigating the school to know the owner of the facility," he said. That's why we research the school to get to know its owner, ”he added. 0.00
38 Zagraniczne talenty ważne dla rozwoju Chin Foreign talent important to China's development Foreign talents important for the development of China 0.00
39 Grupa Nanfang Media Group przeprowadziła w Guangdong wywiady z siedmioma ekspatriantami w wieku od 10 do 70 lat. Nanfang Media Group has interviewed seven expatriates aged from 10-70 in Guangdong. The Nanfang Media Group interviewed seven expatriates between the ages of 10 and 70 in Guangdong. 0.00
40 Możemy razem tworzyć nowe koncepcje i nowe przedsięwzięcia. We can make new ideas and businesses together. We can create new concepts and new ventures together. 0.00

Compare with other submission