6667a8de497ba729fa30b10c1a7251c869cb3aaf
444465 simple lstm model

 

challenge
wmt-2020-pl-en
submitter
s444465
submitted
2023-06-14 20:50:44.523317 UTC
file basename
out

test-A / 6b2ce0609e32d586f8a34bbacb0938a5e6f96a23
Metric Score
BLEU 0.33

dev-0 / 51e33265d7a58d4fc06d16bd4dabdd734e6e16ed
Metric Score
BLEU 0.28

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A BLEU
1 Bośniacy protestuję wobec planów Chorwacji dotyczących składowiska odpadów promieniotwórczych Bosnians protest Croatian plans for nuclear waste facility my to declare to plans waste 0.00
2 W piątek setki osób zebrały się w północno-zachodniej Bośni w proteście przeciwko planom sąsiadującej Chorwacji dotyczącym składowania częśc… Hundreds of people rallied Friday in northwest Bosnia against plans by neighboring Croatia to store part of the waste from the region's only… on the days people in the and 0.00
3 Demonstranci w bośniackim mieści Novi Grad żądali od Chorwacji zarzucenia planów zbudowania składowiska odpadów w byłych koszarach wojskowyc… The protesters in the Bosnian town of Novi Grad urged Croatia to abandon plans for a storage site at a former army barracks in Trgovska Gora… the in of the plans military and 0.00
4 W obiekcie przechowywane byłyby odpady z elektrowni jądrowej Krško. The facility would hold waste from the Krsko nuclear plant. in a nuclear of waste nuclear plant 0.00
5 Bośniacy, trzymający banery z napisami „Chcę zdrowej przyszłości” i „Stop – (rzeka) Una nas potrzebuje”, powiedzieli, że składowisko odpadów… Holding banners reading "I want a healthy future" and "Stop - the Una (river) needs us," Bosnians they said a nuclear waste facility could e… the sympathy of the and the that the and 0.00
6 Musimy powiedzieć NIE, We have to say NO! we must say 0.00
7 powiedział tłumowi Miroslav Drljaca, burmistrz gminy Novi Grad. Miroslav Drljaca, the head of Novi Grad municipality told the crowd. he said the of is threatened 0.00
8 Musimy walczyć o ochronę naszego sposobu życia i naszej Uny. We must fight to preserve our way of life and our Una. we must protect our protect of our and 0.00
9 Zlokalizowana w Słowenii elektrownia Krško zbudowana w latach 80. XX w. należy również do Chorwacji. Located in Slovenia, the 1980s" Krsko plant is owned jointly by Croatia. in slovenia bulgaria was the also be 0.00
10 Przedstawiciele obu krajów mają się spotkać w przyszłym tygodniu celem omówienia kwestii dodatkowych składowisk odpadów. Officials from the two countries are set to meet next week to discuss additional waste storage facilities. both countries are both two meeting to discuss the of waste … 0.00
11 Chorwacka telewizja publiczna HRT podała w piątek, że w Chorwacji nie zadecydowano jeszcze, czy składowisko odpadów zbudować samodzielnie, c… Croatia's state HRT television reported Friday that Croatia was yet to decide whether it would build storage of its own or pay to store its … in public information in that he not decided not the a of the … 0.00
12 Chorwacki minister ochrony środowiska i energii Tomislav Coric powiedział dziennikarzom, że Chorwacja ma również problem z utylizacją odpadó… Croatian Minister of Environment Protection and Energy Tomislav Coric told the broadcaster that Croatia also has a problem disposing of inst… the minister has also the and solution 0.00
13 W Bośni aktywiści, urzędnicy i mieszkańcy z każdej strony istniejącego w kraju podziału etnicznego nalegali, aby Chorwacja znalazła inną lok… In Bosnia, activists, officials and residents from all sides of the country's ethnic divide insisted that Croatia find another location in a… in herzegovina people and the country 0.00
14 „Dlaczego Chorwacja przy całym jej obszarze twierdzi, że to Trgovska Gora w Bośni jest najlepszym miejscem?”– zapytał Drljaca. "How come that out of entire Croatia, the best is the Trgovska Gora pocket that is in Bosnia's pants?" asked Drljaca. in its with it is the 0.00
15 Nie możemy dać się im poniżyć! We must not let them humiliate us! we must give them 0.00
16 Ustawa o państwowej komisji do spraw pedofilii weszła w życie The Act on the State Committee on Paedophilia Came in Force the law the law 0.00
17 Przepisy ustawy obowiązują od czwartku. The Act provisions are in force since Thursday. laws rules have been the law 0.00
18 Zgodnie z nimi do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zaw… According to it, the Committee tasks shall include e.g. issuing decisions to enter in the Sex Offender Registry, notifying relevant bodies o… according to the will be for the of the crimes the crimes offences … 0.00
19 Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych. The Committee will also identify negligence and omissions when explaining sexual abuse cases. the commission also make the and of abuse 0.00
20 Chodzi o zaniedbania i zaniechania organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, w… This refers to the negligence and omissions of the government authorities, NGOs, entities and institutions running educational, pedagogical,… it is to and the ngos organisations private and 0.00
21 Zadaniem komisji będzie również prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej. The Committee tasks will also include preventive and educational activities. the commission will the to the and 0.00
22 Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. The Committee is to be a body independent from other government authority bodies. the commission has authority independent other state … 0.00
23 Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby… It is to have seven members, including three appointed by the Sejm by the majority of three fifths in the presence of at least one half of t… the list of to three of three majority of 0.00
24 Członkowie komisji będą musieli m.in. mieć wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne lub psychologiczne oraz „cieszyć się nieposzlakowaną opi… The Committee members will have to have e.g. university legal, medical or psychological background and "enjoy good repute". the members the will to be to of higher education medical and or … 0.00
25 W komisji nie mogą zasiadać m.in. posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego i osoby zajmujące kierownicze stanowisko państ… The Committee members cannot be e.g. MPs, senators, Members of the European Parliament and people on managerial government positions. in the representatives members the 0.00
26 Wśród podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów na członków komisji, wskazano: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, … The entities which will be able to propose their candidates for Committee members include: The Supreme Bar Council, National Council of Lega… the among the will the national the council the women … 0.00
27 Kandydatów na członków komisji powoływanych przez Sejm mogą zgłaszać także marszałek Sejmu lub co najmniej 35 posłów. The candidate members of the committees appointed by the Sejm can be proposed also by the Sejm Marshall or at least 35 MPs. the meps of candidates the or 0.00
28 Z kolei kandydatów na członka Komisji powoływanego przez Senat może zgłaszać także marszałek Senatu lub co najmniej 7 senatorów. The candidate members of the committees appointed by the Senate can be proposed also by the Senate Marshall or at least 7 senators. in the of the by the be to the or 0.00
29 Przewodniczącego komisji wybierać będzie – spośród członków komisji – Sejm zwykłą większością głosów. The Committee chairperson shall be elected from among the Committee members by the Sejm by the ordinary majority of votes. president the a 0.00
30 Kadencja komisji trwać będzie siedem lat. The Committee term shall be seven years. the commission will be seven years 0.00
31 W pracach komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich… The representative of the Polish Ombudsman will be able to participate in the Committee works, having an advisory capacity and whenever invi… the will the participate with the 0.00
32 Zgodnie z ustawą „każdy może zgłosić Komisji podejrzenie popełnienia nadużycia seksualnego lub podejrzenie niezawiadomienia właściwego organ… According to the Act, "anyone can report suspected sexual abuse or suspected failure to notify the competent body of the committed sexual ab… in can the a abuse or is 0.00
33 Zgłoszenie może być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. The reports can be made in writing, orally for the record or using means of electronic communication. the may the by the electronic 0.00
34 Zgłoszenie takie komisja ma niezwłocznie przekazywać prokuratorowi prokuratury właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowa… Such a report shall be passed by the Committee immediately to the prosecutor from the Prosecutors' Office competent for the wronged person's… this is the commission to the where 0.00
35 W przypadku wszczęcia postępowania sądowego komisji przysługuje prawo wglądu do akt sądowych oraz uzyskiwania informacji o prowadzonym postę… If the court proceedings are initiated, the Committee shall be entitled to review court files and obtain information on the pending proceedi… in the case of the to the and 0.00
36 Komisja może także uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu na prawach oskarżyciela posiłkowego (za zgodą osoby poszkodowanej lub jej opiekun… The Committee shall be also able to participate in the pending proceedings as an auxiliary prosecutor (with the consent of the wronged perso… the commission also engage the proceedings the people or … 0.00
37 Pierwszy raport komisja ma opracować i udostępnić w terminie roku od dnia wejścia ustawy w życie. The Committee is to develop and disclose the first report within one year after the Act has come in force. the first report the report commission to and the force … 0.00
38 Amerykański Kongres zgodził się na sprzedaż Polsce 32 samolotów F-35 American Congress agreed to sell 32 F-35 jets to Poland hopefully us accept the ban 32 and 0.00
39 Kongres USA przez ustawowe 15 dni od zaaprobowania przez Departament Stanu ewentualnego zakupu przez Polskę 32 myśliwców wielozadaniowych F-… Within 15 days from the Department of State approving the possible purchase of 32 multi-task F-35 jets by Poland, the U.S. Congress did not … the us of the 15 the that the 0.00
40 Decyzja Kongresu, chociaż nie była niespodziewana, ma duże znaczenie polityczne. The Congress' decision, although not unexpected, carries large political significance. the decision the not is a important political 0.00

Compare with other submission