3f7d5b269ef93c04b8fa9d519faab7fb38b7bdff
s444409 simple lstm model lstm

 

challenge
wmt-2020-pl-en
submitter
Marcin Kostrzewski
submitted
2023-06-14 22:17:58.759163 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s444409/wmt-2020-pl-en / branch master
publicly available at
git://gonito.net/wmt-2020-pl-en / branch submission-08906
browsable at
https://gonito.net/gitlist/wmt-2020-pl-en.git/submission-08906/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/wmt-2020-pl-en -b submission-08906
file basename
out

test-A / 580fe02dd8f9951ec76e4060a355b55340f8b581
Metric Score
BLEU 0.00

dev-0 / c9974383e6b11e169cb0b29fa4324082f704226b
Metric Score
BLEU 0.00

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A BLEU
1 Bośniacy protestuję wobec planów Chorwacji dotyczących składowiska odpadów promieniotwórczych Bosnians protest Croatian plans for nuclear waste facility i i i to to the the the the the waste waste waste 0.00
2 W piątek setki osób zebrały się w północno-zachodniej Bośni w proteście przeciwko planom sąsiadującej Chorwacji dotyczącym składowania częśc… Hundreds of people rallied Friday in northwest Bosnia against plans by neighboring Croatia to store part of the waste from the region's only… in the of people people of the in in the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the… 0.00
3 Demonstranci w bośniackim mieści Novi Grad żądali od Chorwacji zarzucenia planów zbudowania składowiska odpadów w byłych koszarach wojskowyc… The protesters in the Bosnian town of Novi Grad urged Croatia to abandon plans for a storage site at a former army barracks in Trgovska Gora… the was of the the the the the the the the the the the the the the the the the and and and and and the the the 0.00
4 W obiekcie przechowywane byłyby odpady z elektrowni jądrowej Krško. The facility would hold waste from the Krsko nuclear plant. in nuclear be be be be be plant plant nuclear 0.00
5 Bośniacy, trzymający banery z napisami „Chcę zdrowej przyszłości” i „Stop – (rzeka) Una nas potrzebuje”, powiedzieli, że składowisko odpadów… Holding banners reading "I want a healthy future" and "Stop - the Una (river) needs us," Bosnians they said a nuclear waste facility could e… the the of the the the of and and and and and and and the the that that the the the the the the the the the the of of of of of of of 0.00
6 Musimy powiedzieć NIE, We have to say NO! we must not say 0.00
7 powiedział tłumowi Miroslav Drljaca, burmistrz gminy Novi Grad. Miroslav Drljaca, the head of Novi Grad municipality told the crowd. he was the the the the was the 0.00
8 Musimy walczyć o ochronę naszego sposobu życia i naszej Uny. We must fight to preserve our way of life and our Una. we must to to our our our our our and 0.00
9 Zlokalizowana w Słowenii elektrownia Krško zbudowana w latach 80. XX w. należy również do Chorwacji. Located in Slovenia, the 1980s" Krsko plant is owned jointly by Croatia. the the the the the the the the the the the the the the also 0.00
10 Przedstawiciele obu krajów mają się spotkać w przyszłym tygodniu celem omówienia kwestii dodatkowych składowisk odpadów. Officials from the two countries are set to meet next week to discuss additional waste storage facilities. the representatives of will will to to to next next next the the the 0.00
11 Chorwacka telewizja publiczna HRT podała w piątek, że w Chorwacji nie zadecydowano jeszcze, czy składowisko odpadów zbudować samodzielnie, c… Croatia's state HRT television reported Friday that Croatia was yet to decide whether it would build storage of its own or pay to store its … the german of the the the the the the the not not not not not not not to the the the the the the the the the the the the the 0.00
12 Chorwacki minister ochrony środowiska i energii Tomislav Coric powiedział dziennikarzom, że Chorwacja ma również problem z utylizacją odpadó… Croatian Minister of Environment Protection and Energy Tomislav Coric told the broadcaster that Croatia also has a problem disposing of inst… the of of and and and and and also also that that that the the the the the the the and and and and and and and and and and and and 0.00
13 W Bośni aktywiści, urzędnicy i mieszkańcy z każdej strony istniejącego w kraju podziału etnicznego nalegali, aby Chorwacja znalazła inną lok… In Bosnia, activists, officials and residents from all sides of the country's ethnic divide insisted that Croatia find another location in a… in the herzegovina and and and and the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the 0.00
14 „Dlaczego Chorwacja przy całym jej obszarze twierdzi, że to Trgovska Gora w Bośni jest najlepszym miejscem?”– zapytał Drljaca. "How come that out of entire Croatia, the best is the Trgovska Gora pocket that is in Bosnia's pants?" asked Drljaca. croatia is in in in is is is is is is is is 0.00
15 Nie możemy dać się im poniżyć! We must not let them humiliate us! we cannot be to to them 0.00
16 Ustawa o państwowej komisji do spraw pedofilii weszła w życie The Act on the State Committee on Paedophilia Came in Force the law of the the the the the the 0.00
17 Przepisy ustawy obowiązują od czwartku. The Act provisions are in force since Thursday. the legislation are the the the 0.00
18 Zgodnie z nimi do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zaw… According to it, the Committee tasks shall include e.g. issuing decisions to enter in the Sex Offender Registry, notifying relevant bodies o… in the the the the the commission commission commission commission to to the the the the the the the the the the the the the the the the the… 0.00
19 Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych. The Committee will also identify negligence and omissions when explaining sexual abuse cases. the commission will will be to and and and and and and the 0.00
20 Chodzi o zaniedbania i zaniechania organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, w… This refers to the negligence and omissions of the government authorities, NGOs, entities and institutions running educational, pedagogical,… it is the the the the the the the the the the the the and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and an… 0.00
21 Zadaniem komisji będzie również prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej. The Committee tasks will also include preventive and educational activities. the commission will will commission to to to and and and and 0.00
22 Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. The Committee is to be a body independent from other government authority bodies. the commission has a independent independent the the the authorities authorities 0.00
23 Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby… It is to have seven members, including three appointed by the Sejm by the majority of three fifths in the presence of at least one half of t… the the the the the the the the the the the the the of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of the the the the the th… 0.00
24 Członkowie komisji będą musieli m.in. mieć wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne lub psychologiczne oraz „cieszyć się nieposzlakowaną opi… The Committee members will have to have e.g. university legal, medical or psychological background and "enjoy good repute". the the commission will will to to to to of of to education education and and and and and 0.00
25 W komisji nie mogą zasiadać m.in. posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego i osoby zajmujące kierownicze stanowisko państ… The Committee members cannot be e.g. MPs, senators, Members of the European Parliament and people on managerial government positions. the the will not not the members members members members members members members members members parliament parliament parliament the 0.00
26 Wśród podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów na członków komisji, wskazano: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, … The entities which will be able to propose their candidates for Committee members include: The Supreme Bar Council, National Council of Lega… the of of the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the in in in in in in in the the t… 0.00
27 Kandydatów na członków komisji powoływanych przez Sejm mogą zgłaszać także marszałek Sejmu lub co najmniej 35 posłów. The candidate members of the committees appointed by the Sejm can be proposed also by the Sejm Marshall or at least 35 MPs. the members of of the the the the the the to to to the the the the of of of of 0.00
28 Z kolei kandydatów na członka Komisji powoływanego przez Senat może zgłaszać także marszałek Senatu lub co najmniej 7 senatorów. The candidate members of the committees appointed by the Senate can be proposed also by the Senate Marshall or at least 7 senators. the the of the the of the the the the the the to to to the the the the the the the the 0.00
29 Przewodniczącego komisji wybierać będzie – spośród członków komisji – Sejm zwykłą większością głosów. The Committee chairperson shall be elected from among the Committee members by the Sejm by the ordinary majority of votes. the commission the the commission will will will the the the the the the the the majority majority 0.00
30 Kadencja komisji trwać będzie siedem lat. The Committee term shall be seven years. the new will will will will will 0.00
31 W pracach komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich… The representative of the Polish Ombudsman will be able to participate in the Committee works, having an advisory capacity and whenever invi… the will will will will will will to to to the the the the the the the the the the the the 0.00
32 Zgodnie z ustawą „każdy może zgłosić Komisji podejrzenie popełnienia nadużycia seksualnego lub podejrzenie niezawiadomienia właściwego organ… According to the Act, "anyone can report suspected sexual abuse or suspected failure to notify the competent body of the committed sexual ab… according the of the the the to to to to to of of of of of the the the the the the 0.00
33 Zgłoszenie może być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. The reports can be made in writing, orally for the record or using means of electronic communication. the will be be be the the the or or or or or or 0.00
34 Zgłoszenie takie komisja ma niezwłocznie przekazywać prokuratorowi prokuratury właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowa… Such a report shall be passed by the Committee immediately to the prosecutor from the Prosecutors' Office competent for the wronged person's… the commission is is to to to to to the the the the the the the the the 0.00
35 W przypadku wszczęcia postępowania sądowego komisji przysługuje prawo wglądu do akt sądowych oraz uzyskiwania informacji o prowadzonym postę… If the court proceedings are initiated, the Committee shall be entitled to review court files and obtain information on the pending proceedi… in the the the of the the the the the the the the the the the the the information information 0.00
36 Komisja może także uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu na prawach oskarżyciela posiłkowego (za zgodą osoby poszkodowanej lub jej opiekun… The Committee shall be also able to participate in the pending proceedings as an auxiliary prosecutor (with the consent of the wronged perso… the commission will also to to the in the the the of of of or or or or or 0.00
37 Pierwszy raport komisja ma opracować i udostępnić w terminie roku od dnia wejścia ustawy w życie. The Committee is to develop and disclose the first report within one year after the Act has come in force. the first of the the commission commission and and and and the the the the the the the the the 0.00
38 Amerykański Kongres zgodził się na sprzedaż Polsce 32 samolotów F-35 American Congress agreed to sell 32 F-35 jets to Poland the united to to the the of of of 0.00
39 Kongres USA przez ustawowe 15 dni od zaaprobowania przez Departament Stanu ewentualnego zakupu przez Polskę 32 myśliwców wielozadaniowych F-… Within 15 days from the Department of State approving the possible purchase of 32 multi-task F-35 jets by Poland, the U.S. Congress did not … the by by by by by by by the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the that that that the the the the the … 0.00
40 Decyzja Kongresu, chociaż nie była niespodziewana, ma duże znaczenie polityczne. The Congress' decision, although not unexpected, carries large political significance. the decision decision the was was is is is political political political 0.00

Compare with other submission